Deti, žijúce na okraji miest a obcí v chudobných rómskych osadách, neprospievajú v školách tak dobre, ako by mohli. Nie je to však ich chyba. Potrebujú len viac odbornej podpory.

A čo bežná chrípka? Myslíte si, že sú deti v školách pred nákazou dobre chránené? Školám chýbajú peniaze v podstate na všetko, na zabezpečenie asistentov učiteľa, nákup učebných pomôcok, či vybavenie učební. Ak v podvyživenom školskom systéme niet dostatok zdrojov na základné vzdelávacie potreby, ako potom vyzerajú školské toalety?

V školách z roka na rok stúpa počet detí, ktoré počas plnenia povinnej školskej dochádzky potrebujú individuálny prístup učiteľov, špecifickú úpravu vzdelávacieho prostredia alebo špecializovanú pomoc odborníkov.

Na Slovensku platí povinná školská dochádzka aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. Znamená to, že školy by mali byť pripravené vzdelávať aj tieto deti a ponúkať im potrebnú pomoc nad rámec obvyklého prístupu učiteľov.

Na Slovensku sa v školstve uskutočnilo viacero zmien, samotná výučba sa však príliš nemení. Deti v triedach potrebujú viac individuálnej podpory. Po vzore Anglicka by mohla byť aj na Slovensku vytvorená možnosť zaviesť do tried dvojice rovnocenne vyučujúcich učiteľov. Aspoň v prvých troch ročníkov základných škôl. Deti by tak lepšie zvládli základy, na ktorých by mohli ďalej stavať.

Na Slovensku sa narodí ročne okolo 2000 detí so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikovým vývinom. Tieto deti potrebujú hneď po narodení zvýšenú odbornú starostlivosť. Deti s rizikovým vývinom sú napríklad predčasne narodené deti, deti so zdravotným znevýhodnením, či deti vyrastajúce v extrémnej chudobe a sociálne vylúčených komunitách. Problém je, že mnohé z týchto detí dostanú potrebnú odbornú podporu až v základnej…

Školstvo potrebuje peniaze nielen na platy, ale aj na prevádzku.  Vzdelávanie na Slovensku je dlhodobo podfinancované. Vláda síce dvíha platy učiteľom, na zabezpečenie každodenného chodu škôl však dáva čoraz menej peňazí. Školám chýbajú zdroje na potrebný servis, nákup učebníc a učebných materiálov, naplnenie špeciálnych potrieb pre žiakov so znevýhodnením, doplnenie titulov do školských knižníc, či na…

Ideálna základná škola je tá, ktorá „za rohom“, teda tam, kde má dieťa bydlisko a kamarátov. Takúto odpoveď počúvam od rodičov školopovinných detí veľmi často. Zároveň sa však mnohí z nich posťažujú, že za „dobrou“ školou musia deti voziť aj desiatky kilometrov.  Na Slovensku totiž nie je jedno, do akej školy deti chodia. Základné školy majú rozdielnu kvalitu…

© Zuzana Zimenová