Každé dieťa je iné

Na Slovensku sa v školstve uskutočnilo viacero zmien, samotná výučba sa však príliš nemení. Deti v triedach potrebujú viac individuálnej podpory.

Po vzore Anglicka by mohla byť aj na Slovensku vytvorená možnosť zaviesť do tried dvojice rovnocenne vyučujúcich učiteľov. Aspoň v prvých troch ročníkov základných škôl. Deti by tak lepšie zvládli základy, na ktorých by mohli ďalej stavať.

Individuálny prístup k žiakom sa v našich školách nenosí

Na Slovensku v mnohých školách prevláda tradičný spôsob výučby – učiteľ stojí pred tabuľou, vysvetľuje nové učivo celej triede a následne všetkých žiakov vyskúša, napríklad jedným testom.

Učiteľom chýba čas a priestor na individuálny prístup k žiakom a pri učení sa im málo pomáhajú. Slabší žiaci preto neraz zlyhávajú, zbytočne opakujú ročník a niektorí školu vôbec nedokončia. Tí šikovnejší sa zas na hodinách nudia a ich nadanie sa nerozvíja.  

Je zrejmé, že pri takomto spôsobe výučby, ktorý ignoruje rôznorodé vzdelávacie potreby jednotlivých detí, nenapredujú žiaci základných škôl tak, ako by v skutočnosti mohli a mali.

Každé dieťa je iné

Každé dieťa má jedinečný potenciál, napreduje vlastným tempom a špecifickým spôsobom. Jedno má rado najmä obrázky, iné príde do školy už ako zdatný čitateľ, ďalšie potrebuje učivo viackrát zopakovať, kým mu porozumie.

Kľúčom k úspešnému vzdelávaniu je teda nezužovať výučbu na učiteľské monológy pred tabuľou, ale zabezpečiť, aby boli v čo najväčšej možnej miere naplnené individuálne potreby jednotlivých žiakov.

Dobré príklady existujú

Poznám veľa učiteľov, ktorí vedia ako na to. Svojich žiakov učia inak a v tomto úsilí sú úspešní. Dobrých príkladov je viacero. Problém je, že samé o sebe nie sú trvalým riešením. Kým totiž nedostanú tieto iniciatívy „zdola“ potrebnú podporu na systémovej úrovni, bude z nich profitovať iba časť žiakov, zďaleka nie všetci.

Mnoho pozitívnych príkladov, ako sa dá lepšie prispôsobiť školské prostredie deťom, možno nájsť aj v zahraničí. Inšpiráciou môže byť napríklad Anglicko, krajina s najdlhšou tradíciou inkluzívneho vzdelávania, kde je rozvoj individuálneho potenciálu školopovinných detí samozrejmosťou.

V anglických školách sa už vyše desať rokov realizujú systémové zmeny, ktoré vedú k znižovaniu rozdielov medzi vzdelávacími výsledkami žiakov a k podpore nielen nadaných detí, ale aj tých, ktoré sú ohrozené neúspechom. Dôkazom je okrem iného aj úspešné vzdelávanie našich rómskych detí v anglických školách, v ktorých prospievajú lepšie ako na Slovensku.

Dvaja učitelia v triede

Neviete si to predstaviť? Tu je zopár overených príkladov, ako môžu dvaja učitelia v jednej triede efektívne spolupracovať.

Druhý učiteľ ako konzultant

Jeden učiteľ v triede vysvetľuje nové učivo, ponúka žiakom príklady na pochopenie, precvičuje s nimi naučené. Druhý učiteľ v role konzultanta kladie žiakom otázky, zisťuje, či téme skutočne porozumeli, pomáha im vyhľadávať ďalšie zdroje a motivuje ich k samostatnému riešeniu problémov.

Paralelné vyučovanie

Dvaja učitelia pracujú s triedou súčasne, pričom si žiakov rozdelia do skupín. V skupinách vyučujú súčasne rovnaké učivo a sledujú rovnaké ciele, tempo a spôsob výučby však prispôsobujú konkrétnym žiakom. Žiacke skupiny môžu byť homogénne ale môžu byť zložené aj zo žiakov s rôznorodým potenciálom, podľa toho, aký zámer učitelia sledujú. Veľkosti skupín sa môžu odvíjať od vzdelávacieho cieľa, individuálneho výkonu jednotlivých žiakov alebo od ich správania.  

Druhý učiteľ ako pozorovateľ

Jeden učiteľ pracuje s celou triedou ako „hlavný“ učiteľ. Druhý učiteľ pozoruje počas hodiny dianie v triede, reakcie žiakov, ich zapojenie do výučby a správanie. Následne obaja učitelia spoločne vyhodnocujú hodinu, zostavujú plány na ďalšie hodiny a navrhujú efektívnejšie učebné stratégie.

Dvaja učitelia ako dve „stanice“

Každý z učiteľov má pre žiakov pripravený iný výklad a iné aktivity. Žiaci sa pri učiteľoch striedajú a samostatne si dopĺňajú informácie k preberanej téme, ktoré do seba zapadajú a poskytujú na danú tému ucelený pohľad.

Alternatívne vyučovanie

Zatiaľ čo jeden učiteľ preberá dané učivo s celou triedou, druhý učiteľ pracuje s menšou skupinkou detí individuálne. V skupinke môže preberať odlišné učivo, opakovať už prebranú látku alebo pracovať na ťažších úlohách.

Tímová spolupráca

Ide o najnáročnejšiu metódu, ktorá musí byť vopred detailne naplánovaná. Spolupráca učiteľov v triede pôsobí ako zladený tanec – obaja učitelia sú dobre zohratí a vo vedení hodiny sa striedajú. Táto metóda je dynamická a u žiakov veľmi obľúbená. 

Potrebné zmeny v prospech detí

Na Slovensku zapustila „tradičná škola“ hlboké korene. Opiera sa najmä o predstavy, čo je v ktorom veku pre dieťa zvládnuteľné a prínosné, menej si všíma rozdiely medzi žiakmi.

Žiaci sú v základných školách zaraďovaní do ročníkov a tried, kde na nich učitelia nazerajú ako na homogénnu skupinu, nie ako na jednotlivcov. Preto sa zdá byť postačujúce, že s triedou pracuje iba jeden učiteľ, ktorý učí všetky deti v rovnakej chvíli rovnaké učivo rovnakým spôsobom.

Realita v triedach je však úplne iná, zloženie žiakov je pestré. Názor, že najviac sa naučia vtedy, keď im učiteľ vysvetlí učivo všetkým naraz a potom naraz celú triedu preskúša, je v modernej pedagogike dávno prekonaný. Je preto najvyšší čas, aby sme aj na Slovensku pripustili, že k deťom treba pristupovať inak.

citajte viac na blogu dennika n

Čítajte ďalej