Vzdelávanie treba prispôsobiť deťom, a nie naopak.

Deťom treba pri učení sa viac pomáhať

Podať im pomocnú ruku až v škole je ale neskoro.

Najmä u detí  so zdravotným a sociálnym znevýhodnením treba začať s odbornou podporou už od narodenia

Pri prekonávaní hendikepu a napredovaní by im mali pomáhať odborníci v centrách včasnej intervencie a v špecializovaných poradniach. Ponuku týchto podporných služieb treba rozšíriť tak, aby boli reálne dostupné, prepojené a udržateľné.

Všetky deti od troch rokov by mali mať garantovanú možnosť chodiť do škôlky

Škôlky treba otvoriť aj deťom s rôznym znevýhodnením, pretože tie môžu rozvinúť svoj potenciál iba za pomoci kvalifikovaných učiteľov a ďalších odborníkov. Nie je v poriadku, ak tieto deti škôlky odmietajú prijímať len preto, lebo pre ne nedokážu vytvoriť špeciálne vzdelávacie prostredie. Potrebné je preto nielen rozšíriť kapacity materských škôl, ale zabezpečiť aj dostatok špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa a ďalších potrebných odborníkov.

V základných školách potrebujú všetky deti viac individuálnej pozornosti učiteľov

Prvé tri ročníky sú pre ne kľúčové, preto by im mohli v triedach pomáhať s učením sa dvojice spolupracujúcich učiteľov. Vďaka intenzívnejšej podpore by tak deti v prvých troch rokoch získali potrebné základy, na ktorých môžu ďalej stavať. Na toto opatrenie by mali dostať všetky základné školy dostatok zdrojov.

Pre deti so zdravotným a sociálnym znevýhodnením je zároveň potrebné zabezpečiť v školách dostatok špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa a ďalších špecialistov

Len v spolupráci s kvalifikovanými odborníkmi ich dokážu učitelia vo vzdelávaní motivovať tak, aby reálne napredovali. Preto je potrebné zmeniť spôsob financovania asistentov učiteľa a ďalšieho odborného personálu tak, aby odbornú podporu dostali všetky deti, ktoré majú na ňu nárok. 

Školy treba otvoriť osobným asistentom

Je neprijateľné, aby osobní asistenti, ktorí pomáhajú deťom so zdravotným znevýhodnením pri sebaobslužných činnostiach, mali vstup do materských, základných a stredných škôl naďalej zakázaný. Tento nezmyselný zákaz je potrebné zrušiť

Mnohé deti potrebujú mať v školách zabezpečenú aj zdravotnú starostlivosť

Preto je potrebné vytvoriť aj pozíciu školskej zdravotnej sestry. Nie je v poriadku, ak dnes škôlky odmietajú prijať deti len preto, že sú diabetici, alebo ak rodičia musia učiť dieťa v školopovinnom veku doma len preto, lebo mu v základnej škole nemá kto podať potrebný liek.

V prospech detí a ich učiteľov treba využiť dobré skúsenosti z úspešných projektov a zabezpečiť ich udržateľnosť

Je napríklad overené, že celodenné vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia ponúka učiteľom viac času na vysvetlenie a zopakovanie učiva a deťom možnosť robiť si domáce úlohy priamo v škole, vďaka čomu sa vzdelávacie výsledky týchto detí zlepšujú. V školách je preto potrebné rozšíriť aj ďalšie overené programy, ktoré deťom uľahčia učenie sa a učiteľom ich náročnú prácu. 

Každé dieťa je iné, každé napreduje iným spôsobom. Vzdelávanie je preto potrebné prispôsobiť deťom a nie naopak. Už by sme viac nemali v školách učiť ako kedysi – všetky deti to isté rovnakej chvíli a rovnakým spôsobom. Výučbu v triedach treba viac prispôsobiť individuálnemu potenciálu detí, ich schopnostiam a vzdelávacím potrebám.

Deťom treba pri učení sa viac pomáhať. Na to jeden učiteľ často sám nestačí. Navrhujem preto zaviesť v prvých troch ročníkoch do tried dvojice spolupracujúcich učiteľov, podobne, ako som to videla v Anglicku. Učitelia získajú viac príležitostí venovať sa na hodine naozaj každému žiakovi. Dvaja učitelia môžu pracovať buď naraz s celou triedou alebo si triedu rozdeliť do skupín. Jeden učiteľ môže viesť hodinu, druhý môže pomáhať deťom s úlohami. Možností na tímovú spoluprácu je veľa. Výsledkom bude, že každé dieťa zvládne potrebné základy, na ktorých môže ďalej stavať.

Počet detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v školách stúpa. Patria medzi ne deti so zdravotným znevýhodnením, aj deti vyrastajúce v extrémnej chudobe. Obe skupiny detí potrebujú v školách špeciálnu podporu odborníkov.

Poznám veľa rodín s deťmi so zdravotným postihnutím a viem, aký pokrok dokážu tieto deti urobiť vďaka pomoci špecialistov. Aby mohli napredovať aj v škole, potrebujú pomoc špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa a ďalších odborníkov. Mnohé z nich potrebujú aj osobných asistentov, ktorí dnes majú vstup do škôl zakázaný a chýba im aj zdravotná starostlivosť, ktorá dnes v školách nie je zabezpečená vôbec.

Bez potrebnej pomoci čelia obrovskému tlaku v školách aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bez odbornej podpory asistentov učiteľa, špeciálnych pedagógov a ďalších odborníkov zbytočne prepadávajú a mnohé z nich vzdelávanie vôbec nedokončia.

Len ak deťom so znevýhodnením v školách pomôžeme, dokážu prekonať hendikep, rozvinúť svoj potenciál a žiť plnohodnotný život.

Vzdelávanie na Slovensku je dlhodobo podfinancované. Vláda síce dvíha platy učiteľom, na zabezpečenie každodenného chodu škôl však dáva čoraz menej peňazí. Školám chýbajú zdroje na potrebný podporný servis, na nákup učebníc a učebných materiálov, naplnenie špeciálnych potrieb pre žiakov so znevýhodnením, doplnenie titulov do školských knižníc, či na vybavenie laboratórií a telocviční.

Bez dostatočných zdrojov na chod škôl nemôže naše školstvo dobre fungovať a napredovať. Bez kvalitného školstva nebudú nastupujúce generácie pripravené uspieť v dynamicky sa meniacej spoločnosti.

Preto je potrebné nielen zvýšiť objem financií smerovaných do školstva, ale aj na základe seriózneho auditu nasmerovať peniaze prioritne do naplnenia základných potrieb detí, žiakov a učiteľov.

Pridajte sa!

Vzdelávanie treba prispôsobiť deťoma nie naopak.

Zuzana Zimenová

Venujem sa najmä vzdelávaniu. Prvé skúsenosti so školskou praxou som nadobudla ako učiteľka a neskôr zástupkyňa riaditeľky v základnej bilingválnej škole, pre ktorú som spoluvytvárala inovatívny vzdelávací program. Neskôr som sa začala venovať potrebným zmenám v školstve na systémovej úrovni. Z pozície nezávislej expertky som ponúkla viacero návrhov na reformné zmeny vo vzdelávaní. Založila som portál noveskostvo.sk a iniciovala som informačnú kampaň o potrebných zmenách v školstve chcemevedietviac.sk.

Som presvedčená, že deti sú nádejou Slovenska, lebo to, akí ľudia z nich vyrastú, určuje budúcnosť našej krajiny. Preto dlhodobo usilujem o to, aby mali na Slovensku otvorený prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a aby boli v školách dôsledne napĺňané ich potreby. Záleží mi na premene škôl na motivujúce prostredie, kde sa rozvíja jedinečný potenciál každého dieťaťa a kde sa žiakom ponúka potrebná pomocná ruka. Verím, že s jasnou odbornou víziou, politickou podporou a pri dosiahnutí širokého spoločenského konsenzu sa potrebné zmeny v školstve podarí zrealizovať. V prospech detí.

© Zuzana Zimenová