Deti so znevýhodnením nesmú ostať bez pomoci

Na Slovensku sa narodí ročne okolo 2000 detí so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikovým vývinom. Tieto deti potrebujú hneď po narodení zvýšenú odbornú starostlivosť.

Deti s rizikovým vývinom sú napríklad predčasne narodené deti, deti so zdravotným znevýhodnením, či deti vyrastajúce v extrémnej chudobe a sociálne vylúčených komunitách. Problém je, že mnohé z týchto detí dostanú potrebnú odbornú podporu až v základnej škole, čo je príliš neskoro.

Pomáhať treba čo najskôr

Pre rozvoj potenciálu dieťaťa sú však kľúčové prvé tri roky života, preto ak dieťa potrebuje pomoc odborníkov, malo by ju dostať čo najskôr. V opačnom prípade môžu problémy, ktoré mu bránia v optimálnom vývine, narastať a zbytočne komplikovať aj vzdelávanie v školskom veku.

Včasná intervencia v útlom veku je nevyhnutný krok k tomu, aby deti s rôznym znevýhodnením dostali šancu čo najlepšie prospievať. Dôležitá je aj pre ich rodiny, ktoré – najmä v prípade detí so zdravotným znevýhodnením – náročnú starostlivosť o ne bez pomoci nezvládajú a upadajú do sociálnej izolácie.

Služby včasnej intervencie musia byť dostupné

Deťom so znevýhodnením by mali pomáhať centrá včasnej intervencie, spadajúce pod rezort sociálnych vecí, ktoré by mali úzko spolupracovať so špecializovanými poradňami rezortu školstva. Rezortná spolupráca však na Slovensku viazne a táto oblasť nie je výnimkou. Problémom je aj to, že centier včasnej intervencie je málo a špeciálne poradne prehliadajú individuálne potreby detí so znevýhodnením do troch rokov, pretože sa prioritne venujú deťom v školopovinnom veku.

V realite tak musia napríklad rodičia detí so zdravotným znevýhodnením cestovať za odborníkmi desiatky kilometrov a neraz sa k nim deti vôbec nedostanú, keďže dopyt po týchto službách vysoko prevyšuje ponuku. Služby súkromných poskytovateľov sú zas pre mnohých rodičov príliš drahé. Platforma rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením odhaduje, že výdavky rodiny na úhradu potrebnej diagnostiky a následnej terapie, ktorú poisťovne nehradia, sa neraz vyšplhajú na sumu presahujúcu 1000 eur mesačne.

To treba zmeniť. Služby včasnej intervencie musia byť dostupné pre všetky deti a ich rodiny, ktoré to potrebujú.

Detí so znevýhodnením nie je málo

Na Slovensku žije aktuálne viac než 400-tisíc detí vo veku od 0 do 6 rokov. Z nich má podľa odhadov Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie až 14-tisíc detí vážne zdravotné znevýhodnenie vyžadujúce pomoc špecialistov.

Detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré trpia nedostatkom podnetov, a preto zaostávajú vo vývine, je ešte viac. Ak by boli služby včasnej intervencie dostupné aj pre tieto deti, vstupovali by do škôlok a základných škôl lepšie pripravené. Tým by sa významne zvýšila nielen ich šanca na školskú úspešnosť, ale aj na kvalitnejší život v dospelosti.

Zákony vs. realita 

Zákon o sociálnych službách síce formálne predpokladá, že služby včasnej intervencie majú byť poskytované aj rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia, v praxi sa to však nedeje.

V skutočnosti je sieť služieb včasnej intervencie na Slovensku natoľko deravá a podfinancovaná, že nedokáže zabezpečiť služby ani pre deti so zdravotným znevýhodnením, pre ktoré centrá včasnej intervencie pôvodne vznikli.

Podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli v roku 2018 služby včasnej intervencie poskytnuté iba 1219 rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Znamená to, že z celkového počtu rodín, v ktorých vyrastajú deti so zdravotným hendikepom mladšie ako sedem rokov, sa podpora dostala len k necelej desatine.

Služby včasnej intervencie je nevyhnutné rozšíriť tak, aby dokázali pokryť potreby oboch skupín detí so znevýhodnením. Znamenajú pre ne prvý krok k naplneniu ich skutočného potenciálu a k čo najväčšej samostatnosti v dospelosti.

Včasná intervencia sa vypláca

Investovať viac verejných zdrojov do včasnej intervencie sa spoločnosti v dlhodobom horizonte vypláca. Viaceré analýzy potvrdzujú, že v krajinách, kde sú tieto služby dostupné, klesá následne potreba špeciálnej podpory týchto detí v školách a významne tiež klesá potreba dlhodobej starostlivosti o týchto ľudí v dospelosti.

Preto je nevyhnutné rozšíriť sieť centier včasnej intervencie, prepojiť ich so špecializovanými poradňami a zabezpečiť pre služby včasnej intervencie ostatok financií z verejných zdrojov na ich trvalé fungovanie. Podpora včasnej intervencie je investíciou do budúcnosti.

citajte viac na blogu dennika n

Čítajte ďalej