Rómske deti by nemuseli v školách zlyhávať

Deti, žijúce na okraji miest a obcí v chudobných rómskych osadách, neprospievajú v školách tak dobre, ako by mohli. Nie je to však ich chyba. Potrebujú len viac odbornej podpory.

Nerovné šance od narodenia

Keď sa dieťa narodí do extrémnej chudoby a sociálneho vylúčenia, trpí nedostatkom podnetov na optimálny vývin. Ako rastie, rozdiel medzi tým, čo sa zvládne naučiť, a tým, čo vedia jeho rovesníci z lepšie situovaných rodín, je priepastný. Deti z chudobných rómskych osád nemajú doma knižky, kocky, hlavolamy, omaľovánky, ani edukatívne hračky. Preto neskôr, pri nástupe do školy, nepoznajú písmenká, čísla, ani farby a zo zvieratiek sú im známe iba tie, ktoré sa s nimi tmolia po osade.  

Nedostupná včasná intervencia

Deťom s rizikovým vývinom ponúkajú na Slovensku odbornú podporu centrá včasnej intervencie. Deti z chudobných rómskych  osád sa však k týmto odborníkom nedostanú. Služby včasnej intervencie sú totiž zahltené najmä deťmi so zdravotným znevýhodnením a ani tým dnes nedokážu pomôcť v potrebnej miere. Na prácu s deťmi z vylúčených rómskych komunít im chýbajú personálne kapacity, aj financie.

Najmenší Rómovia z extrémne chudobného prostredia teda na potrebnú pomoc v ranom detstve nedosiahnu. Šťastie sa usmeje len na tie deti, ktoré vyrastajú v lokalitách, kde pôsobia napríklad omamy z projektu Cesta von alebo komunitné centrá, akým je Detstvo deťom v Dobšinej.

Neodstupná škôlka

Mnohí sa domnievajú, že sklz vo vývine môžu deti z rómskych osád dohnať v škôlke. Nie však na Slovensku.  Materských škôl u nás stále nie je dosť a tie, ktoré sú k dispozícii, uprednostňujú pri zápise tzv. „bezproblémové“ deti. Keďže žiadostí o prijatie dieťaťa do škôlky je obvykle oveľa viac ako voľných miest, škôlky si môžu deti vyberať a táto obvyklá prax znamená pre množstvo rómskych detí ďalšiu nezdolateľnú prekážku.

Mnohé škôlky odmietajú prijímať nielen deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj deti so zdravotným znevýhodnením. Na prácu s nimi totiž nie sú dostatočne vybavené. Škôlkam akútne chýbajú asistenti učiteľa, špeciálni pedagógovia a ďalší odborníci, ktorí by mali byť učiteľkám pri zvýšených nárokoch na výučbu týchto detí oporou. Bez tejto opory nie sú škôlky jednoducho schopné naplniť u detí s rôznym znevýhodnením ich špeciálne vzdelávacie potreby.

Zlyhávanie v škole

Keď si uvedomíme,ako veľmi majú rómske deti z chudobných osád posunutú štartovaciu čiaru pri nástupe do školy, začne nám byť jasné, prečo zažívajú v škole prakticky od prvého dňa neúspech. Najmä, ak vieme, že akútnym nedostatkom odbornej podpory zo strany asistentov učiteľa, špeciálnych a sociálnych pedagógov a ďalších špecialistov, trpia aj základné školy.

A ešte na jednu vážnu prekážku narážajú rómske deti v našich školách. Je ňou jazyková bariéra. Doma hovoria mnohé po rómsky.  Zrazu prídu do školy, v ktorej hovoria všetci po slovensky. Malí Rómovia nielen že nerozumejú učivu, ktoré sa na hodine preberá, oni nerozumejú ani len pokynom učiteľky. A namiesto toho, aby ich prioritne v škole naučili po slovensky hravou, komunikatívnou formou, ako som v parlamente opakovane navrhovala, dostanú do rúk šlabikár, s ktorým si nedokážu poradiť.

Predčasné ukončenie vzdelávania

Väčšina týchto detí počas povinnej školskej dochádzky aspoň raz prepadne a niektoré základnú školu vôbec nedokončia. Na Slovensku pritom najviac detí prepadáva v prvom ročníku. Najviac prípadov opakovania ročníka na 1. stupni ZŠ je v Košickom kraji. Zo 6 195 detí, ktoré v roku 2018 opakovali ročník, bolo viac než 40 % (2 564) práve z tejto časti Slovenska. Výrazný podiel na celkovom počte detí s takouto skúsenosťou majú aj žiaci a žiačky z Prešovského kraja (27 %). A práve v týchto lokalitách evidujeme zvýšený počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ak by sme im hneď na začiatku vzdelávania poskytli viac potrebnej podpory a zároveň potrebnú pomoc odborníkov, úspech by sa dostavil.

Zlyhávanie rómskych žiakov v školách nie je dôsledok ich lenivosti, či hlúposti. Pätorky v žiackych knižkách im pribúdajú najmä preto, lebo v škole nedostanú dostatok pomoci a doma nemajú nikoho, kto by im s učením sa pomohol. Mnohé z týchto detí nemajú doma ani len stôl, na ktorom by si mohli robiť domáce úlohy. 

Slovensko zatvára pred problémom oči

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami, v ktorých sa miera predčasného vypadávania žiakov zo vzdelávania každoročne znižuje, čelí Slovensko opačnému trendu. Počet žiakov, ktorí riadne neukončia ani len základné vzdelanie, u nás stále stúpa. Viaceré testovania zároveň potvrdzujú súvis medzi podpriemernými výsledkami žiakov a ich sociálnym znevýhodnením. Je preto nepochopiteľné, prečo vláda tento problém nerieši, ale pred ním stále zatvára oči.

Koledujeme si o žalobu

To, že deti z extrémne chudobných pomerov necháva Slovensko „v štichu“ a oberá ich o úspešnú budúcnosť, si všimla aj Európska komisia. Preto v roku 2015 spustila voči Slovensku právne konanie pre diskrimináciu rómskych detí vo vzdelávaní.

V októbri 2019 sa konanie pre nečinnosť vlády posunulo do ďalšej fázy.  Komisia nám zaslala dôraznú výzvu, aby Slovensko dodržiavalo pravidlá EÚ o rovnakom zaobchádzaní so žiakmi v základných školách a zabezpečilo pre rómske deti dostupné kvalitné vzdelávanie, ktoré by mohlo zvýšiť ich šance na postup na stredné a vysoké školy a na úspešný život v dospelosti.

Vláda SR dostala dva mesiace na to, aby prijala potrebné opatrenia. Namiesto urýchlenej nápravy sa však stále iba vyhovára a Slovensku hrozí žaloba pred Súdnym dvorom EÚ.

Riešenia existujú

  • Rozšírenie kapacít centier včasnej intervencie, aby sa mohli venovať aj deťom so sociálnym znevýhodnením a posilnenie ich spolupráce so špecializovanými poradňami, ktoré sa venujú deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
  • Rozšírenie kapacít materských škôl o komunitné škôlky a detské skupiny a zabezpečenie dostatočného počtu asistentov učiteľa, špeciálnych a sociálnych pedagógov a ďalších špecialistov v predškolskom vzdelávaní.

Rómske deti majú nárok na kvalitné vzdelávanie rovnako, ako všetky ostatné deti. Ak im ho dokážeme poskytnúť, pomôžeme im vymaniť sa z bludného kruhu generačnej chudoby a prežiť plnohodnotnejší život.  

Čítajte ďalej