Učme deti po slovensky moderne a efektívne

Bratislava, 20. apríla 2018. Deti s iným materinským jazykom ako slovenským sú v našich školách „stratené“. Slovenčine dobre nerozumejú, no pri nástupe do školy dostanú do rúk rovnaké učebnice ako ich po slovensky hovoriaci spolužiaci a kladú sa na ne rovnaké nároky. Tieto deti však často nerozumejú ani pokynom učiteľa na hodine, ani učivu. To je aj dôvod, prečo mávajú horšie známky. Nie preto, že sú hlúpejšie či lenivšie ako ostatní žiaci, ale len preto, že narážajú na jazykovú bariéru, ktorú im škola nepomáha preklenúť.

Nezaradená poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová preto navrhuje zaviesť pre deti s iným materinským jazykom novú formu výučby slovenského jazyka. „Riešením je učiť tieto deti po slovensky nie z klasického šlabikára, ale z materiálov, vytvorených špeciálne pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Deti hovoriace po maďarsky, rusínsky, ale napríklad aj po anglicky, čínsky, či rómskym nárečím, by sa mohli naučiť po slovensky rýchlejšie a efektívnejšie spôsobom, akým sa zvyknú malé deti učiť cudzí jazyk – hravo, komunikatívne, postupne od tých najjednoduchších výrazov až po zložitejšie frázy,“ vysvetľuje Zimenová.

Zimenová predložila tento návrh v podobe novely školského zákona do parlamentu. Poslanci by mali o ňom hlasovať už na najbližšej schôdzi Národnej rady SR. V návrhu Zimenová zaväzuje ministerstvo školstva, aby do začiatku nového školského roka vytvorilo pre školy aj takúto možnosť výučby slovenského jazyka.
Poslankyňa konzultovala návrh s jazykovými expertmi odborného centra Studia Academica Slovaca pri Univerzite Komenského. Odborníčka centra Júlia Vrábľová konštatuje, že slovenská vzdelávacia politika skutočne nerieši problém s dostupnosťou vyučovania štátneho jazyka pre cudzojazyčné deti. „Naše školy sú nastavené monolingválne. Spôsob, akým sa tieto deti učia slovenský jazyk, nie je primeraný vzhľadom na ich obmedzené komunikačné zručnosti,“ pripomína Vrábľová.

Poslankyňa Zimenová konštatuje, že situáciu nezlepšia ani snahy strany MOST – HÍD inovovať výučbu slovenského jazyka v školách pre národnostné menšiny. „Z týchto projektov môžu profitovať iba žiaci v školách pre národnostné menšiny, prioritne maďarská menšina. Nikoho z koalície však netrápi, že obdobné problémy so slovenčinou majú niektorí žiaci aj na slovenských školách. Týmto nikto nepomáha. Týka sa to napríklad veľkého počtu rómskych žiakov, ktorí doma hovoria rómskym nárečím, ale aj detí cudzincov, ktorých je dnes v našich školách už vyše 3 500,“ vysvetľuje Zimenová.

Na skutočnosť, že jazyková bariéra sťažuje situáciu rómskym deťom v slovenských školách, upozorňuje opakovane aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity, nominant strany MOST – HÍD Ábel Ravasz. „Návrh na novú formu výučby slovenčiny som splnomocnencovi Ravaszovi predstavila už na jeseň minulého roka a ten mu vyjadril podporu. Práve v tom čase totiž zverejnil jeho úrad mapu používaných jazykov Rómov na území Slovenska, na ktorej jasne vidno, že slovenčina je materinským jazykom len pre veľmi malú časť rómskych detí,“ dodáva Zimenová.

„Školy dnes nedostávajú potrebnú metodickú a didaktickú podporu v tom, aby mohli posilniť individuálny prístup k žiakom pri výučbe slovenského jazyka a zohľadniť tak ich reálne vzdelávacie potreby. Nedeje sa tak napriek tomu, že aj predošlá aj nová koaličná vláda vo svojom programovom vyhlásení prisľúbila ‘priebežnú aktualizáciu štátnych vzdelávacích programov a neustále inovovanie učebných zdrojov pre školy, ktoré ich potrebujú’“, konštatuje na záver Zimenová.

Čítajte ďalej