Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva

Dnes, 21. marca, si pripomíname Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. Rasová neznášanlivosť na Slovensku prejavuje najmä voči rómskej časti obyvateľov, a to z dôvodu zovšeobecňovania a vytvárania si predsudkov voči ich správaniu, hodnotám či zvykom.

Vyzývame budúceho ministra vnútra, aby ministerstvo nepokračovalo v legislatívnom procese ohľadom návrhu zákona o potláčaní kriminality rómskych osád.

Podľa čl. 12 (2) Ústavy Slovenskej republiky sa základné práva a slobody zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Vyzývame preto ministerstvo vnútra, aby do medzirezortného pripomienkového konania neposunulo návrh zákona, ktorého zámer je otvorene rasistický a ústavne sporný. Populistické skratky nie sú skutočnými riešeniami, zbytočne vyvolávajú vášne a podnecujú napätie v spoločnosti.

Vyzývame tiež ministerku školstva, aby ministerstvo začalo systémovými opatreniami podporovať inkluzívne vzdelávanie v našich školách a aby bolo aktívne pri odstraňovaní segregácie rómskych detí a detí so zdravotným znevýhodnením v školskom systéme.

Minulý týždeň navštívil Slovensko komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks, podľa ktorého naša krajina nemá konkrétny plán na boj proti segregácii na národnej, regionálnej či miestnej úrovni. Zároveň opakovane poukázal na potrebu systematickej podpory škôl a žiakov, vrátane rozšírenia počtu asistentov učiteľov, a na potrebu ďalšieho vzdelávania učiteľov. Takýto systém podľa neho nemá byť financovaný cez dočasné projekty z eurofondov.

Predminulý týždeň Európska komisia zverejnila pravidelné hodnotenie politík členských krajín, pričom v správe o Slovensku sa okrem iného konštatuje, že segregácia Rómov je naďalej kľúčovým problémom a miera zaraďovania rómskych detí do špeciálnych tried a škôl je mimoriadne vysoká a spojená s diskriminačnými praktikami.

Pripomíname tiež, že komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová nedávno vyjadrila svoje znepokojenie nad situáciou rómskych detí a žiakov na Slovensku. Rovnako ako ona aj my považujeme za nemysliteľné, že v srdci Európy diskriminácia a segregácia nielen prevláda, ale dokonca rastie. Nemôžeme si dovoliť ďalšiu stratenú generáciu slovenských rómskych detí v našej spoločnej krajine, ktorá je aj ich domovinou.

Vyzývame ministerku školstva, aby sa ministerstvo úprimne začalo konkrétnymi krokmi zasadzovať za inkluzívne vzdelávanie a nečakalo na to, kým sa Európska komisia obráti pre porušovanie európskej legislatívy kvôli diskriminácii a segregácii vo vzdelávaní na Slovensku so žalobou na Súdny dvor EÚ.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti rasovej diskriminácii chceme týmto vyzvať vládu, osobitne ministra vnútra a ministerku školstva, aby venovali zvýšenú pozornosť začleňovaniu Rómov, a to nielen deklaratívne, ale činmi.

Zuzana Zimenová (nez.), poslankyňa NR SR

Ondrej Dostál (OKS), poslanec NR SR

Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS)

V Bratislave dňa 21. marca 2018.

Čítajte ďalej