VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE, VEDA A VÝSKUM

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_text admin_label=“Text“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ text_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“]

[button type=“big“ color=“red“]Oblasť vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku zaostáva za špičkou Európy a jej dlhodobá perspektíva sa zhoršuje. Slovensko nemá ani jednu vysokú školu v prestížnych medzinárodných rebríčkoch a zároveň patrí medzi krajiny s najnižším počtom inovatívnych firiem.[/button]

Investície Slovenska do vzdelávania, vedy a výskumu patria medzi najnižšie v krajinách OECD. Oproti tomu odliv študentov zo Slovenska, ktorí idú radšej študovať na vysoké školy do zahraničia, dosahuje jednu z najvyšších hladín v rámci krajín OECD.

Problémom je nízka kvalita vysokoškolského štúdia. Na prvý pohľad sa môže zdať, že dôvodom je nadmerná masifikácia vysokoškolského vzdelávania, no čísla to nepotvrdzujú. Na vysokých školách pokračuje v štúdiu len asi polovica absolventov stredných škôl, dokonca sme svedkami poklesu počtu vysokoškolákov a v dôsledku demografických zmien bude tento trend zrejme aj naďalej pokračovať. Skutočným problémom je preto skôr skutočnosť, že vysoké školy sa na Slovensku považujú najmä za „školy“ a nie za vedecko-výskumné pracoviská, ktoré majú študentom odovzdávať najnovšie poznatky v jednotlivých odboroch, ponúkať vlastné know-how a inovácie.

Kritériá hodnotenia kvality vysokých škôl sú pritom orientované práve na ich výskumnú činnosť a význam vzdelávania reflektujú len veľmi slabo. V centre záujmu stojí zapájanie sa jednotlivých pracovísk do projektov, získavanie grantov, či publikovanie výstupov. Takto nastavené pravidlá v prostredí, v ktorom sa vedu veľmi rozvíjať nedarí, nútia školy k formalizmu, unifikácii a do istej miery k rezignácii na ich najdôležitejšie poslanie – na rozvoj kvality vo vzdelávaní.

Veľkým problémom je nedostatočná uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl, najmä bakalárov. Väčšina bakalárskych študijných programov dodnes nie je plnohodnotnou formou vysokoškolského štúdia. Na Slovensku sa stále nepodarilo vhodne odlíšiť vysokoškolské programy na tie, ktoré sú na nižšom stupni orientované najmä na prax a na tie, ktoré sú na vyššom stupni viac prepojené na vedecký výskum.

Časť absolventov vysokých škôl sa neuplatňuje vo vlastnom odbore, ale sa uspokojí s uplatnením aj mimo neho alebo na pozíciách, na ktoré stačí stredoškolský diplom. Údaje o uplatniteľnosti absolventov jednotlivých študijných odborov však nie sú celkom presné, preto sa o ne nedá veľmi opierať. Rôzne štatistiky vychádzajú z rôznych dát a problémom je ich vzájomný nesúlad. Preto dnes vlastne ani nemožno jednoznačne povedať, ktoré odbory „produkujú“ žiadaných a ktoré nadbytočných absolventov, napriek tomu, že o to ministerstvo školstva usiluje.

O zmysle vysokoškolského vzdelávania sa neuvažuje v širších súvislostiach. Vysokoškolské štúdium ponúka ľuďom istú výhodu na pracovnom trhu v dlhodobom horizonte a kreatívnejších absolventov môže priviesť aj k rozhodnutiu začať samostatne podnikať a časom vytvoriť nové pracovné príležitostí pre iných. Tieto skutočnosti však ministerstvo školstva vôbec neberie do úvahy.

Na Slovensku nám chýba silná generácia mladých vedcov. Je to priamy dôsledok slabej podpory vedy a výskumu na Slovensku v  uplynulých takmer dvoch desaťročiach. Absencia systematickej podpory vedy a výskumu znamená, že takmer jediným finančným zdrojom pre túto oblasť sú štrukturálne fondy EÚ. Tie však nie sú vhodné na financovanie vedy z hľadiska podpory ľudských zdrojov a ich konkrétnych výkonov, slúžiť majú najmä na obnovu a vybudovanie infraštruktúry a vybavenia.

Vedu a výskum dusí zároveň vysoká miera byrokracie v rámci realizácie projektov, podporovaných z eurofondov. Na Slovensku trpíme niekoľkonásobne vyššou mierou byrokracie ako vyžadujú bruselské pravidlá, čo v konečnom dôsledku znamená, že vedeckým tímom zaberie niekedy viac času formálne vykazovanie splnených indikátorov než samotná výskumná činnosť. Slabú výkonnosť vedy a výskumu na Slovensku dokladuje aj nízka účasť našich vedeckých tímov v európskych výskumno-inovačných projektoch.

[button type=“big“ color=“blue“]Riešením je[/button]
  • posilniť komunikáciu medzi poskytovateľmi stredoškolského vzdelávania a vysokými školami v oblasti prijímania študentov na ďalšie štúdium a zaviesť prijímacie skúšky na vysokú školu v podobe testu študijných predpokladov, postavenom na identifikácii silných stránok budúcich študentov,
  • revidovať opisy v sústave študijných odborov tak, aby lepšie pripravovali študentov na prax a viac zohľadňovali potreby trhu práce,
  • zaručiť transparentnosť, funkčnosť a stabilitu v pravidlách komplexnej akreditácie a diferencovať kritériá posudzovania kvality tak, aby rešpektovali odlišnosti v charaktere humanitných a prírodovedných študijných odborov,
  • posilniť pozíciu akreditačnej komisie, zmeniť jej štruktúru tak, aby sa do jej práce mohli efektívne zapojiť flexibilné pracovné skupiny, pozostávajúce aj z odborníkov v oblasti výskumu a praxe,
  • zaviesť transparentný a dlhodobejší rámec financovania vysokých škôl, aby viac nemuseli byť v rozpočtovom provizóriu, ale si mohli plánovať aktivity na niekoľko rokov,
  • zaviesť model optimálneho výkonu pedagogických zamestnancov, ktorý umožní optimalizáciu výkonu pedagógov v oblasti výskumu a vzdelávacej činnosti a umožní ich odmeňovanie pedagógov podľa reálne vykonaných činností,
  • podporiť vybudovanie systému transparentných grantových schém na podporu kvalitných výskumných tímov,
  • podporiť spoluprácu vysokých škôl s expertmi z praxe a s odborníkmi zo zahraničia, zrušiť byrokratické prekážky ich vstupu do vzdelávania a vytvoriť im lepšie pracovné podmienky.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fullwidth=“off“ specialty=“off“][et_pb_row][et_pb_column type=“1_2″][et_pb_blurb admin_label=“CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE “ title=“CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE “ url=“http://zimenova.sk/celozivotne-vzdelavanie/“ url_new_window=“off“ use_icon=“on“ icon_color=“#dd3333″ use_circle=“off“ circle_color=“#7EBEC5″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#7EBEC5″ image=“http://zimenova.sk/wp-content/uploads/2016/01/5-stredoskolske-vzdelavanie.jpg“ alt=“STREDOŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDELÁVANIE“ icon_placement=“left“ animation=“off“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ body_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ saved_tabs=“all“ font_icon=“%%2%%“ /][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″][et_pb_blurb admin_label=“VZDELÁVANIE PRE VŠETKÝCH“ title=“VZDELÁVANIE PRE VŠETKÝCH“ url=“http://zimenova.sk/vzdelavanie-pre-vsetkych/“ url_new_window=“off“ use_icon=“on“ font_icon=“%%3%%“ icon_color=“#dd3333″ use_circle=“off“ circle_color=“#7EBEC5″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#7EBEC5″ icon_placement=“left“ animation=“off“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ body_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Čítajte ďalej