Viac pomoci pre deti v školách ponúka návrh poslankyne Zuzany Zimenovej

Návrh si získal podporu učiteľov, odborníkov aj rodičov

V Bratislave, 1. marca 2017 | Poslankyňa Zuzana Zimenová spoločne so zástupcami rodičov, učiteľov a zdravotných sestier predstavila návrh, ktorým sa rozširujú možnosti individuálnej pomoci pre žiakov v materských, základných a stredných školách, vrátane špeciálnych škôl, prostredníctvom osobných asistentov, pomocných vychovávateľov a školských sestier.

Na Slovensku pribúda detí, ktoré majú rôzne ťažkosti s učením a so začlenením do kolektívu spolužiakov. Týka sa to najmä detí so zdravotným znevýhodnením, s rôznymi poruchami učenia a správania, či detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na to, aby mohli rozvíjať svoj potenciál a vo vzdelávaní napredovať, potrebujú mnohé z nich pomoc nad rámec obvyklého prístupu učiteľov.

Väčšina žiakov so zdravotným postihnutím sa dnes učí v špeciálnych školách, no čoraz častejšie sú integrovaní aj v bežných materských a základných školách. Na vyučovaní im pomáha asistent učiteľa, no mnohé z týchto detí by potrebovali aj osobnú asistenciu pri bežných činnostiach.

„Školský zákon pozná iba asistentov učiteľa. Ďalšie právne predpisy osobným asistentom vstup do škôl zakazujú, a to aj do špeciálnych škôl. Výnimku majú len študenti so zdravotným postihnutím na vysokých školách. Mnohé deti so zdravotným postihnutím sa však nevládzu samé pohybovať po školských chodbách, najesť sa, či ísť na toaletu. Preto je potrebné urýchlene tento nezmyselný zákaz zrušiť a umožniť osobným asistentom pôsobiť aj v materských, základných a stredných školách,“  uviedla jednu z navrhovaných zmien Zuzana Zimenová.

V školách sú i žiaci, ktorí potrebujú aj odbornú zdravotnú starostlivosť. V priebehu dňa im treba pichnúť inzulín, podať lieky, ošetriť ich v prípade náhlej zmeny stavu. To všetko dnes zabezpečujú rodičia, a to aj v prípade, že ich dieťa navštevuje špeciálnu školu. Učitelia nedisponujú potrebnými kompetenciami na plnenie takýchto úloh.

Poslankyňa Zimenová vidí preto riešenie vo vytvorení novej pozície v školách, tzv. školskej sestry. V rámci konzultácie s ministerstvom zdravotníctva sa už podarilo pripraviť aj návrh na jej kompetenčný profil. „Mala by sa venovať nielen žiakom so zdravotným znevýhodnením, ale zabezpečovať aj prevenciu a zdravotnú výchovu na škole“, vysvetlila Iveta Lazorová, prezidentka Komory sestier a pôrodných asistentiek.

Učitelia by tiež privítali v školách okrem väčšieho počtu asistentov učiteľa aj pomoc tzv. pomocných vychovávateľov. „Asistent učiteľa je často pedagóg s vysokoškolskou kvalifikáciou. Jeho úlohou je pomáhať učiteľovi žiakov vzdelávať. My však potrebujeme s deťmi pomôcť aj cez prestávky, v jedálni, či popoludní v školskom klube. Pomocný vychovávateľ by bol ideálnym pomocníkom aj v materskej škole,“ priblížila návrh na novú formu pomoci Ľubica Jägrová, riaditeľka Špeciálnej základnej školy s materskou školou na Karpatskej ulici v Bratislave. Pomocný vychovávateľ by mohol v školách pomáhať aj tým deťom so zdravotným znevýhodnením, ktoré svojho osobného asistenta nemajú, no asistenciu pri bežných činnostiach taktiež potrebujú.

Návrhy na rozšírenie foriem pomoci pre žiakov v školách podporujú aj rodičia. „Pre spoločnosť je najdrahšia ústavná starostlivosť. Ak by som svoje dieťa so zdravotným postihnutím umiestnila po skončení predĺženej rodičovskej dovolenky v zariadení sociálnych služieb, prispieva naň štát mesačne sumou 300 eur. Takéto dieťa strávi v zariadení celý svoj život a v dospelosti nebude schopné samostatného života ale bude poberateľom invalidného dôchodku a príslušných kompenzačných dávok. Toto však svojmu synovi nechcem urobiť, preto sa snažím vytvoriť mu čo najlepšie podmienky na rozvoj jeho potenciálu v škole a na začlenenie do bežného života,“ vysvetlila dôležitosť navrhovaných zmien Katarína Mažárová, zástupkyňa Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením.

O výbere vhodných foriem pomoci a ich prípadnej kombinácii by mali rozhodovať školy na základe reálnych potrieb konkrétnych žiakov. V tejto súvislosti poslankyňa Zimenová upozorňuje na problém s nedostatkom financií, kvôli ktorému v tomto školskom roku ministerstvo nevyhovelo viac ako polovici žiadostiam škôl o asistenta učiteľa. Z požadovaného počtu 3903 asistentov učiteľa sa našli peniaze iba na zaplatenie necelej polovice. Na dofinancovanie zvyšného počtu chýba približne 20 mil. eur.

 

Na kritickú situáciu v školách, spôsobenej nedostatočným počtom asistentov, upozornila ministerstvo školstva poslankyňa Zimenová spolu s ďalšími iniciátormi hromadnej pripomienky k chystaným zmenám v zákone o financovaní vzdelávania.

Iniciátori pripomienky, ktorú podporilo vyše 2000 ľudí, žiadajú ministerstvo školstva, aby poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie potrebného počtu asistentov učiteľov bolo v podobe nároku pre školy a nie iba neistou možnosťou. Zároveň žiadajú ministerstvo financií, aby bezodkladne riešilo kritickú finančnú situáciu v školstve a aby poskytlo potrebné zdroje na uspokojenie všetkých žiadostí škôl o potrebnú pomoc.

Čítajte ďalej