V parlamente vznikla komisia pre začleňovanie zraniteľných skupín

Keďže sa ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky zasadzujem za začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania, práce a spoločnosti, členom Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny som v apríli roku 2019 navrhla zriadiť expertnú komisiu, ktorá sa touto problematikou bude zaoberať. Členovia výboru môj návrh schválili. Pri ľudskoprávnom výbore vznikla Komisia, v ktorej som sa ujala predsedníctva a do ktorej prijali pozvanie stáli členovia a členky z viacerých mimovládnych organizácií zastupujúcich záujmy detí, zdravotne znevýhodnených, seniorov či ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a LGBTI komunity.

Členstvo v Komisii pre začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania, práce a spoločnosti prijala aj Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Medzi kompetencie Komisie patrí príprava odborných podkladov a stanovísk v oblasti inklúzie a ponúkanie odborných východísk pre prípravu potrebných opatrení v tejto oblasti, ako aj monitorovanie problematiky na území SR v súlade so záväzkami a odporúčaniami, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohovorov, platnej legislatívy SR a strategických a koncepčných materiálov na národnej i medzinárodnej úrovni.

Na prvom zasadnutí Komisie sa zúčastnila verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, Jana Macharová-Lowinski z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, šéf organizácie eduRoma Vlado Rafael, Vlasta Klbiková z Klubu rodičov autistických detí v Nitre, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo, či Andrej Kuruc za Iniciatívu Inakosť. Nomináciu k členstvu prijal aj právnik Maroš Matiaško, Peter Dráľ z OZ Nové školstvo a Miroslava Hapalová, ktorá sa inklúzii venuje v projekte o To dá rozum.

„Mať v systéme vzdelávania dosť asistentov a špeciálnych pedagógov nestačí. V školách často títo zamestnanci nevedia, ako postupovať, nemáme vytvorené štandardy pre tímovú prácu,“ spomenul Dráľ jeden z identifikovaných nedostatkov a dodal, že Slovensko v oblasti inkluzívneho vzdelávania trestuhodne zanedbáva investovanie do ľudských zdrojov.

Oblasti vzdelávania sa dotkol aj šéf organizácie eduRoma Vlado Rafael, ktorý poukázal na skutočnosť, že jazykové bariéry, ktorým v školách čelia deti s iným materinským jazykom ako je slovenčina, nahrávajú segregačným praktikám. Jana Lowinski z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením zasa podotkla, že bežné školy na Slovensku nie sú pripravené prijímať deti so zdravotnými znevýhodnením, a to už od ich predškolského veku.

„Zišli sme sa tu v zložení, ktoré dokáže jasne pomenovať všetky oblasti, v ktorých štát zlyháva,“ poznamenal vo svojom vstupe člen komisie, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo. Zriadenie a plánované aktivity komisie po jej zasadnutí ocenila verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. „Činnosť tejto komisie považujem za veľmi prínosnú. Mne osobne naznačuje, na čo sa zamerať v prieskumoch, ktoré môžem v úrade verejného ochrancu práv iniciovať,“ uviedla ombudsmanka.

Viac sa môžete dozvedieť aj tu:

https://domov.sme.sk/c/22036152/ludskopravny-vybor-zriadil-komisiu-pre-zaclenovanie-zranitelnych-skupin.html

https://www.teraz.sk/spravy/nrsr-poslanci-budu-upozornovat-na-po/374134-clanok.html

https://www.vop.gov.sk/komisia-pre-za-le-ovanie-zranite-n-ch-skup-n-do-vzdel-vania-pr-ce-a-spolo-nosti-bude-pr-nosom

https://domov.sme.sk/c/22102403/komisia-pre-zaclenovanie-zranitelnych-skupin-je-dolezity-krok.html


Čítajte ďalej