STREDOŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_text admin_label=“Text“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ text_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“]

[button type=“big“ color=“red“]Na Slovensku sa dlhodobo odkladá komplexná transformácia odborného vzdelávania a prípravy na povolanie na model bohatej ponuky efektívnych a prakticky využiteľných vzdelávacích programov, reagujúcich na potreby pracovného trhu a ignorujú sa nastupujúce trendy v tejto oblasti.[/button]

Nezamestnanosť mladých ľudí je na Slovensku jedna z najvyšších v EÚ aj v OECD. Priemer evidovaných nezamestnaných ľudí do 29 rokov na Slovensku dlhodobo narastá. Dnes približne každý tretí mladý človek vo veku 15 – 24 rokov nemá na Slovensku prácu. Dôležitým indikátorom vážnosti situácie však nie je len vysoké percento nezamestnaných, ale najmä podiel mladých ľudí, ktorí už dlhšiu dobu neštudujú, ani sa inak nevzdelávajú.

Pod vysokú nezamestnanosť mladých sa podpisuje nedostatočná príprava na reálny svet práce. Najmä absolventi stredných odborných škôl majú veľký problém s prechodom zo školy do praxe, pretože nie sú dostatočne pripravení na reálny výkon povolania. Uplatniteľnosťou absolventov vysokých škôl je síce vyššia, avšak aj z toho dôvodu, že sa dokážu zamestnať aj v odboroch, ktoré nevyštudovali, či na niektorých pracovných pozíciách, vyžadujúcich nižší stupeň vzdelania.

Napriek zásadným zmenám v štruktúre hospodárstva máme na Slovensku stále príliš hustú sieť stredných odborných škôl. Od roku 2000 klesol počet žiakov odborných škôl takmer o polovicu, keďže záujem žiakov o odborné vzdelávanie klesá. Neklesol však počet učební, ktorých prevádzku štát každý rok financuje.

Hlavným problémom je však najmä nerovnováha v zastúpení jednotlivých odborov z hľadiska ich aktuálnosti a užitočnosti do budúcna. Kým niektorých druhov a typov škôl je z tohto pohľadu v niektorých lokalitách skutočne priveľa, v iných odboroch možno pozorovať akútny nedostatok vzdelávacích príležitostí.

Snaha štátu regulovať sieť stredných škôl na základe potrieb a prognóz trhu práce zlyháva. Nástroje, ktoré štát vytvoril na identifikáciu potrieb zamestnávateľov prostredníctvom sektorových rád a na reguláciu počtu tried a škôl prostredníctvom VÚC, nefungujú optimálne. V analýzach očakávaných potrieb trhu práce sa objavujú niekedy až groteskné odhady, ako napríklad požiadavka znižovať počet absolventov v IT sektoroch z dôvodu ich nepotrebnosti. Podobne rozhodovanie VÚC o počte prvých tried v niektorých stredných školách nie vždy kopíruje skutočnú kvalitu, ale býva ovplyvnené inými, napríklad straníckymi záujmami.

Príliš hustá sieť niektorých druhov a typov stredných škôl deformuje kvalitu vzdelávania. Vysoký počet stredných škôl im umožňuje prijímať uchádzačov o stredoškolské štúdium bez nutnosti výberu tých najlepších, dokonca bez ohľadu na ich študijné predpoklady.

Žiaci a ich rodičia preferujú vo výbere strednej školy tie, ktoré ponúkajú maturitné odbory. Pritom zďaleka nejde len o gymnáziá, rovnako obľúbené sú aj niektoré maturitné odbory stredných odborných škôl. Druhou stranou mince týchto ich preferencií je akútny nedostatok absolventov niektorých iných odborov, najmä remeselných, v ktorých zamestnávatelia dlhodobo avizujú, že im chýbajúce pracovné sily.

Záujem mladých ľudí o odborné vzdelávanie sa snaží rezort školstva regulovať nefunkčnými nástrojmi. Siaha najmä po takých opatreniach, ktoré pôsobia reštriktívne a nie motivačne a obmedzujú slobodu voľby vzdelávacej cesty. Snaha regulovať počet gymnázií s dôrazom na útlm osemročných gymnázií, zaviesť prospechové limity pre absolventov základných škôl, hlásiacich sa na maturitné odbory, či pokusy o zavedenie jednotných prijímacích testov na stredné školy – to všetko sú nevhodné pokusy o reguláciu ponuky a dopytu v oblasti stredoškolského vzdelávania.

Ministerstvo školstva robí z uchádzačov o odborné vzdelávanie žiakov druhej kategórie. Namiesto toho, aby štát motivoval mladých ľudí, ich rodičov a celú spoločnosť k otáčaniu pohľadu na odborné vzdelávanie ako na významný prvok vzdelávacieho systému a na dôležitý predpoklad prosperity krajiny, navrhovanými reguláciami prisudzuje odborným školám status škôl „druhej kategórie“ a v konečnom dôsledku chce do nich smerovať najmä tých „slabších“ žiakov s horším prospechom.

Model duálneho vzdelávania prináša benefity len nízkemu počtu žiakov a firiem. Napriek tomu, že nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave rozšíril možnosti zamestnávateľov vstupovať do vzdelávania a posilnil praktickú prípravu žiakov priamo vo firmách, odborné školy demotivoval zapájať sa do duálneho vzdelávania tým, že im v prípade, ak ich žiaci praxujú priamo vo firmách, znížil objem finančných prostriedkov na zabezpečenie vzdelávania.

[button type=“big“ color=“blue“]Riešením je[/button]
 • zvážiť zúženie rozsahu povinného vzdelávania a obmedziť ho na povinnosť absolvovať dva stupne základnej školy, čím sa vytvoria nové možnosti na potrebnú racionalizáciu siete stredných škôl a na spestrenie ponuky vzdelávacích programov, ponúkaných rôznymi poskytovateľmi, nielen tradičnými školami,
 • za kľúčový prvok v stredoškolskom vzdelávaní považovať vzdelávací program a nie budovu školy,
 • garantovať otvorenosť vzdelávacej ponuky a priepustnosť vzdelávacieho systému na stredoškolskej úrovni, bez vytvárania umelých prekážok, ktoré by mladým ľuďom obmedzovali alebo priamo znemožňovali uchádzať sa o vzdelávanie na vyšších vzdelávacích stupňoch,
 • posilniť motivačné mechanizmy na zachovanie kontinuity vo vzdelávaní a na podporu postupu mladých ľudí na vyššie vzdelávacie stupne, vrátane zavedenia mentoringu a tútoringu, poskytovaného nielen školou ale aj externým prostredím,
 • umožniť žiakom v duálnom vzdelávaní získať zárobok od prvého dňa nástupu do vzdelávania, aby ich k vstupu do odborného vzdelávania motivovala nielen vyhliadka budúceho zárobku, spojená s garanciou pracovného miesta, ale aj reálny zárobok už počas prípravy na povolanie,
 • nerozhodnutým alebo neúspešným uchádzačom o stredoškolské štúdium ponúkať možnosť rozvinúť svoj potenciál v tzv. motivačných semestroch, zameraných na rozšírenie základných zručností a na doplnenie praktických zručností,
 • zjednodušiť opätovný vstup ľudí v ktorejkoľvek fáze ich života do vzdelávania za účelom doplnenia vzdelania, zvýšenia kvalifikácie, rekvalifikácie, či zmeny povolania,
 • zaviesť funkčný model kvalifikačných štandardov do praxe tak, aby bolo možné uznať kvalifikáciu rôznymi cestami – formálnym vzdelávaním, aj neformálnym a informálnym učením sa,
 • vytvoriť moderné vzdelávacie štandardy v odbornom vzdelávaní, ktoré budú korešpondovať s kvalifikačnými štandardami a v ktorých sa bude zároveň klásť dôraz aj na rozvoj kľúčových kompetencií a komunikačných zručností,
 • v súlade s novými vzdelávacími štandardami diferencovať nároky na obsah záverečných skúšok tak, aby maturita absolventov gymnázií a absolventov programov v odbornom vzdelávaní zodpovedala skutočnému rozsahu všeobecného vzdelávania,
 • posilniť učiteľské tímy odborných škôl o kvalifikovaných odborných učiteľov a špecialistov,
 • umožniť učiteľským tímom pri realizácii vzdelávacích programov intenzívnejšie spolupracovať s externými odborníkmi z praxe, ktorí by mali mať možnosť zapájať do vzdelávacieho procesu bez zbytočných byrokratických prekážok,
 • zvýšiť dôraz na praktickú prípravu v odbornom vzdelávaní a na užšiu spoluprácu so zamestnávateľmi,
 • vytvoriť nové motivačné mechanizmy pre intenzívnejší vstup zamestnávateľov do vzdelávania, vrátane zavedenia podpory zamestnávateľov pri príprave kvalifikovaných špecialistov, ktorí budú spôsobilí vstupovať v ich mene vstupovať aj do tvorby vzdelávacích štandardov a do prípravy vzdelávacích programov.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fullwidth=“off“ specialty=“off“][et_pb_row][et_pb_column type=“1_2″][et_pb_blurb admin_label=“CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE“ title=“CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE“ url=“http://zimenova.sk/celozivotne-vzdelavanie/“ url_new_window=“off“ use_icon=“on“ icon_color=“#dd3333″ use_circle=“off“ circle_color=“#7EBEC5″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#7EBEC5″ image=“http://zimenova.sk/wp-content/uploads/2016/01/4-celozivotne-vzdelavanie.jpg“ alt=“CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE“ icon_placement=“left“ animation=“off“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ body_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ saved_tabs=“all“ font_icon=“%%2%%“ /][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″][et_pb_blurb admin_label=“VZDELÁVANIE PRE VŠETKÝCH“ title=“VZDELÁVANIE PRE VŠETKÝCH“ url=“http://zimenova.sk/vzdelavanie-pre-vsetkych/“ url_new_window=“off“ use_icon=“on“ icon_color=“#dd3333″ use_circle=“off“ circle_color=“#7EBEC5″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#7EBEC5″ image=“http://zimenova.sk/wp-content/uploads/2016/01/6-vysokoskolske-vzdelavanie.jpg“ alt=“VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE, VEDA A VÝSKUM“ icon_placement=“left“ animation=“off“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ body_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ saved_tabs=“all“ font_icon=“%%3%%“ /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Čítajte ďalej