STAROSTLIVOSŤ, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V RANOM DETSTVE

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_text admin_label=“Text“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ text_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“]

Prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu v ranom detstve je pre optimálny vývin detí kľúčový. Kvalitné služby v oblasti zdravia, starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v útlom veku majú byť v prvom rade zamerané na potreby tých najmenších. Zároveň majú pomáhať aj ich matkám a otcom dosiahnuť potrebnú rovnováhu medzi pracovnými a rodičovskými povinnosťami. 

Fungujúci, na individuálne potreby detí a ich rodín orientovaný systém ranej starostlivosti a vzdelávania má byť taktiež zárukou dostupnosti špecializovanej pomoci a podpory v prípade rôznych problémov a krízových situácií v rodinách.

Deti, ktorým sa v útlom veku rodičia dostatočne venujú a spolupracujú pri tom s kvalifikovanými pedagógmi a ďalšími špecialistami, majú vo veku povinného vzdelávania tie najlepšie šance osvojiť si v plnom rozsahu základné vedomosti, zručnosti, návyky, hodnoty a postoje, nevyhnutné pre úspešný život v dospelosti. Z tohto pohľadu sú rozvinuté a ľahko dostupné služby ranej starostlivosti, výchovy a vzdelávania nevyhnutným doplnením rodinného zázemia a zároveň všade tam, kde je to potrebné, aj záchrannou sieťou na zmenšenie rizika zanedbania optimálneho vývinu detí v jeho kľúčových fázach. 

[button type=“big“ color=“red“]Na Slovensku nie sú služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve dostatočne rozvinuté. [/button]

Služby, zamerané na opatrovanie, výchovu a vzdelávanie detí vo veku 0-3 rokov nie sú na Slovensku bežne k dispozícii. Zabezpečuje ich samospráva bez systémovej podpory zo strany štátu. Všeobecne sa totiž predpokladá a podľa toho je aj nastavený systém finančnej podpory rodičov, že o deti v tomto veku sa má postarať najmä rodina, spravidla matka. Tento predpoklad je založený na ideálnej predstave funkčných, ekonomicky zabezpečených rodín so zdravými deťmi, ktoré nevyžadujú odbornú starostlivosť ďalších špecialistov. V realite však tejto predstave zodpovedá čoraz menší počet rodín.

Mnohí rodičia sa dnes ocitajú v náročných životných situáciách, z ktorých bez potrebnej pomoci len ťažko sami nachádzajú východisko. Pri tom však nemajú k dispozícii dostupné služby, ktoré by im so starostlivosťou o deti pomohli. Týka sa to napríklad osamelých rodičov, ktorých počet každoročne stúpa, alebo rodín, kde sa musia obaja rodičia vrátiť do práce krátko po narodení dieťaťa. V podobne zložitej situácii sú aj rodičia detí so zdravotným postihnutím, ktorí čelia po narodení dieťaťa, vyžadujúceho špeciálnu starostlivosť, oveľa komplikovanejším každodenným výzvam ako bežné rodiny.

V mimoriadne zložitej situácii sú aj chudobné rodiny a rodiny zo sociálne vylúčených spoločenstiev. Bez odborného poradenstva a komplexnej intervencie, zameranej na podporu celej rodiny, sú deti v týchto rodinách nezriedka vystavené viacerým rizikám, a to nielen v oblasti výchovy a vzdelávania, ale aj v oblasti zdravého telesného, duševného a sociálneho vývinu.

Na Slovensku sa podceňuje potreba ponúkať rodinám služby starostlivosti o deti v ranom veku. Ponuka týchto služieb, ktoré sú vo svete čoraz viac zacielené na deti prakticky ihneď po ich narodení a ktoré bývajú čoraz častejšie vnímané ako komplexné služby celej rodine, bez ohľadu na jej ekonomické a sociálne zázemie, sa u nás spravidla nesprávne okliešťujú iba na materskú školu pre deti od 3 rokov.

Súčasná podoba materských škôl však zďaleka nepokrýva potreby detí a ich rodín v plnom rozsahu. Význam materskej školy je síce v oblasti výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku zásadný, no v oblasti ponuky služieb opatrovania, výchovy a vzdelávania detí mladších ako 3 roky prakticky nulový. Materské školy taktiež zaostávajú za potrebami súčasných rodín aj z hľadiska potrebnej pomoci v opatrení detí v čase pracovnej zaneprázdnenosti rodičov, z ktorých mnohí majú nepravidelný pracovný čas, či pracujú do neskorých večerných hodín. Ťažiskom celodenného pobytu trojročných a starších detí v škôlke je spravidla dopoludnie a v priebehu skorého popoludnia sa očakáva, že si rodičia deti zo škôlky vyzdvihnú.

Nedostatočná je tiež kapacita materských škôl. Materské školy taktiež nemajú dostatok voľných miest na uspokojenie požiadaviek všetkých rodičov, ktorí sa pre umiestnenie dieťaťa do škôlky rozhodnú. Počet odmietnutých žiadostí vo viacerých lokalitách Slovenska každoročne stúpa, a to najmä vo väčších mestách. Pritom od 3 rokov veku dieťaťa už rodičia nemajú nárok na finančné príspevky od štátu, preto je pre nich životne dôležité vrátiť sa do práce.

[button type=“big“ color=“blue“]Riešením je[/button]
  • rozšíriť ponuku služieb starostlivosti, výchovy a vzdelávania  v ranom detstve najmä o programy starostlivosti o deti do 3 rokov a zabezpečiť ich dostupnosť, vrátane špecializovaných služieb pre deti so zdravotným postihnutím a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • prehĺbiť informovanosť rodičov o ponuke služieb starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve, vrátane informácií, na koho sa majú obrátiť v prípade potreby odborného poradenstva,
  • deťom so zdravotným postihnutím a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytovať kvalitné diagnostické služby, komplexne prepojené s potrebnou terapiou a intervenciou v oblasti zdravotnej, psychologickej, sociálnej a výchovno-vzdelávacej,
  • dbať o to, aby boli ponúkané služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania a  v ranom detstve komplexné, zamerané nielen na potreby konkrétnych detí, ale celých rodín,
  • podporiť dostatočné rozšírenie a spestrenie ponuky dostupných opatrovateľských služieb a terénnych služieb, poskytovaných priamo v rodinách, vrátane potrebnej odbornej prevencie a intervencie v prípade detí so zdravotným postihnutím,
  • garantovať dostupnosť služieb predškolskej výchovy a vzdelávania detí vo veku od 3 rokov a rozšíriť ponuku týchto služieb, v súčasnosti koncentrovaných do prostredia materských škôl, o ďalšie možnosti, ako sú napr. detské skupiny, firemné škôlky, komunitné centrá a ďalšie,
  • podporovať rozvoj kapacít materských škôl, sprehľadniť proces prijímania detí do škôlok a posilniť prijímanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • umožniť škôlkam poskytovať flexibilnejší program starostlivosti o deti, ktorý bude viac prispôsobený časovým možnostiam pracujúcich rodičov.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fullwidth=“off“ specialty=“off“][et_pb_row][et_pb_column type=“1_2″][et_pb_blurb admin_label=“MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA “ title=“MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA“ url=“http://zimenova.sk/moderna-vzdelavacia-politika/“ url_new_window=“off“ use_icon=“on“ icon_color=“#dd3333″ use_circle=“off“ circle_color=“#7EBEC5″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#7EBEC5″ image=“http://zimenova.sk/wp-content/uploads/2016/01/1-moderna-vzdelavacia-politika.jpg“ alt=“MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA“ icon_placement=“left“ animation=“off“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ body_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ saved_tabs=“all“ font_icon=“%%2%%“ /][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″][et_pb_blurb admin_label=“POVINNÉ VZDELÁVANIE“ title=“POVINNÉ VZDELÁVANIE“ url=“http://zimenova.sk/povinne-vzdelavanie/“ url_new_window=“off“ use_icon=“on“ icon_color=“#dd3333″ use_circle=“off“ circle_color=“#7EBEC5″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#7EBEC5″ image=“http://zimenova.sk/wp-content/uploads/2016/01/3-povinne-vzdelavanie.jpg“ alt=“POVINNÉ VZDELÁVANIE“ icon_placement=“left“ animation=“off“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ body_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ saved_tabs=“all“ font_icon=“%%3%%“ /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Čítajte ďalej