Otvorený list poslancom

Pred pár dňami sa na mňa obrátili rodičia detí z Materskej školy na Ulici S. Tomášika v Spišskej Novej Vsi s upozornením, že mesto chce zrušiť jedinú škôlku, v ktorej sa inkluzívne vzdelávajú aj deti so zdravotným znevýhodnením.

V Materskej škole na Ulici S. Tomášika sú do vzdelávania začlenené deti s Downovým syndrómom, autistické deti ako aj deti s telesným postihnutím. So zámerom mestského zastupiteľstva zrušiť túto škôlku rodičia nesúhlasia, keďže majú skúsenosť, že iné materské školy odmietajú prijímať deti s hendikepom. Obávajú sa, že deti, ktoré akútne potrebujú špeciálnu starostlivosť už od raného detstva, stratia zrušením tejto škôlky jedinú príležitosť na optimálny rozvoj ich potenciálu v predškolskom veku.

Na protest voči tomuto medializovanému plánu ziniciovali rodičia spolu s vedením materskej školy petíciu, ktorú k dnešnému dňu podpísalo viac ako 1300 obyvateľov.

Zároveň sa členovia petičného výboru obrátili listom aj na poslancov mestského zastupiteľstva, v ktorom okrem iného uvádzajú:

„Vnímame to ako zbavovanie sa zodpovednosti zo strany vedenia mesta, ktoré tu má byť pre všetkých – aj pre zdravých aj pre tých, ktorí toto šťastie v živote nemali. Táto škôlka ako jediné predškolské zariadenie v našom meste integruje zdravé a hendikepované deti. Len ťažko si človek vychovávajúci zdravé dieťa dokáže predstaviť, s akými ťažkosťami sa rodičia hendikepovaného dieťatka stretávajú v našej spoločnosti – od odmietania inak obdarených detí, zdravotných dôsledkov postihnutia až po finančné problémy súvisiace s náročnými rehabilitáciami a ďalšími aktivitami, ktoré rodičia financujú z vlastných zdrojov. Vážení poslanci, k týmto ťažkostiam, s ktorými sa denne stretávame, chcete pridať našim deťom do cesty ešte ďalšiu prekážku.“

S úmyslom podporiť rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a vedenie materskej školy, ktorá je voči týmto deťom otvorená, ochotne ich prijíma a úspešne s nimi pracuje, som dnes zaslala členom zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi nasledovný otvorený list. S napätím budem očakávať, ako poslankyne a poslanci zareagujú na argumenty odborníkov a petíciu obyvateľov mesta. O osude inkluzívnej materskej školy by mali rozhodovať na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 18. apríla 2019.

Znenie otvoreného listu

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi,

Týmto otvoreným listom by som Vás chcela informovať o tom, že dňa 3. apríla 2019 som bola obyvateľmi mesta Spišská Nová Ves oboznámená s údajným zámerom mesta Spišská Nová Ves zrušiť Materskú školu na Ulici S. Tomášika 5, ako aj s petíciou, ktorá v reakcii na tento zámer samosprávy vznikla, a ktorú už k dnešnému dňu podpísalo vyše 1300 občanov.

Je mi známe, že vyššie uvedená materská škola prijíma aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a využíva inkluzívny prístup vo vzdelávaní.

V pozícii poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky sa oblasti inkluzívneho vzdelávania intenzívne venujem, pričom do mojej expertízy patrí táto téma dlhodobo, už z obdobia pred výkonom mandátu v NR SR.

Zastávam názor, že včasné začlenenie detí so zdravotným alebo iným znevýhodnením do vzdelávania napomáha rozvoju ich jedinečného potenciálu, ak je naplnený predpoklad, že učitelia a učiteľky v spolupráci s ďalšími odborníkmi rešpektujú ich osobitosti a špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Pro-inkluzívne orientované školy, ktoré sú schopné zabezpečiť pre tieto deti špeciálne podmienky v procese výchovy a vzdelávania a zároveň im pomáhajú prekonávať bariéry pri začlenení sa do kolektívu rovesníkov, považujem za vzácne príklady dobrej praxe v našom školskom systéme.

Škola ako vzdelávacia inštitúcia, či už hovoríme o materskej, základnej alebo strednej škole, je ideálnym prostredím na to, aby sa každé dieťa naučilo nielen všetko potrebné o svete, ktorý ho obklopuje, ale aj chápať rozmanitosť a odlišnosti v nadaní, schopnostiach i obmedzeniach svojich rovesníkov, rozvíjať emocionálnu inteligenciu, empatiu, schopnosť spolupráce a vzájomnej pomoci. Som presvedčená, že ide o jednu z prioritných úloh školy, berúc do úvahy aktuálne výzvy našej spoločnosti, ktorá je čoraz viac názorovo polarizovaná a v ktorej sa, žiaľ, stupňujú nenávistné nálady namiesto posilňovania tolerancie a rešpektu.

Investície do inkluzívneho vzdelávania otvárajú pre deti so zdravotným a iným znevýhodnením tú najefektívnejšiu cestu k ich plnému začleneniu do spoločnosti. V tejto súvislosti si dovoľujem pripomenúť, že investície, smerované do škôl s pro-inkluzívnym prístupom, sú z dlhodobého hľadiska ekonomicky výhodné aj pre komunitu, v ktorej školy pôsobia, ako aj pre celú spoločnosť. Výskumy potvrdzujú, že ak sa v rámci inkluzívneho vzdelávania podarí naplno rozvinúť potenciál detí s rôznym znevýhodnením, môžu byť tieto deti v dospelosti nielen kvalitne vzdelané, ale aj samostatné, úspešné a v živote šťastné. Naplnenie tejto výzvy je v inkluzívnom vzdelávaní tým najvyšším cieľom.

Vzhľadom na vyššie uvedené považujem za mimoriadne prínosné, ak školy, resp. ich pedagogickí a odborní zamestnanci, presadzujúci pro-inkluzívny prístup vo vzdelávaní, majú pri napĺňaní týchto náročných cieľov vo svojich zriaďovateľoch partnerov, ktorí ich v náročnej práci podporujú.

Chcem Vás preto zdvorilo požiadať, aby ste pri rozhodovaní o osude Materskej školy na Ulici S. Tomášika 5 v Spišskej Novej Vsi starostlivo zvážili už spomenuté argumenty týkajúce sa prínosu a výhod spojených s podporou inkluzívneho vzdelávania od predškolského veku, ako aj argumenty prezentované v petícii obyvateľov Vášho mesta.

S úctou,

Zuzana Zimenová
poslankyňa NR SR
členka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
predsedníčka Komisie pre začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania, práce a spoločnosti (poradný orgán Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny)

Čítajte ďalej