Kto zarába na rómskych žiakoch

V Bratislave, 15. novembra 2017 Na Slovensku je škola, pre ktorú sú žiaci čistým biznisom. Príjmy z normatívneho financovania „na hlavu“ sa v nej využívajú nie na kvalitné vzdelávanie, ale na obohatenie spriaznených osôb. Škola sa tak spreneveruje svojmu poslaniu – namiesto motivácie k zodpovednému životu udržiava rómskych žiakov v bludnom kruhu nevzdelanosti a chudoby.


Poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová (nez.) dnes informovala o problémoch v elokovanom pracovisku na ulici Dargovských hrdinov 71 v Sečovciach, ktoré je súčasťou Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná. Elokované pracovisko v Sečovciach sa vzťahuje na strednú odbornú školu, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy v Dobšinej. Poslankyňa poukázala na nedostatočnú kvalitu vzdelávania žiakov elokovaného pracoviska, na nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi a podozrivé nezrovnalosti v účtovníctve školy.

„Na to, že v elokovanom pracovisku v Sečovciach prebieha nezákonný biznis na rómskych žiakoch namiesto kvalitnej výučby, som narazila náhodou,“ uviedla Zimenová. „Vo verejne dostupných účtovných dátach som si všimla isté nezrovnalosti. Pátrala som ďalej a pri porovnaní účtovných dokladov so zisteniami školskej inšpekcie, ktorá kontrolovala na elokovanom pracovisku v minulom školskom roku kvalitu vzdelávania, sa ukázalo, že nejde o náhodné pochybenie ale o premyslené rozkrádanie verejných zdrojov na úkor žiakov,“ dodala Zimenová.

Podľa informácií, ktoré poslankyňa Zimenová získala od hlavnej školskej inšpektorky Viery Kalmárovej, zistila inšpekcia v školskom roku 2016/2017, že žiaci elokovaného pracoviska tvoria drvivú väčšinu klientely Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Sečovciach a že medzi elokovaným pracoviskom a centrom existuje personálne prepojenie. Riaditeľka centra Terézia Stanková bola od septembra 2013 do decembra 2016 aj vo vedení elokovaného pracoviska. Inšpekcia zároveň odhalila, že zamestnanci centra diagnostikovali žiakom tejto sečovskej školy rôzne zdravotné znevýhodnenia neodborne a účelovo, vďaka čomu mohla škola poberať finančné prostriedky na žiaka vo viac ako dvojnásobnej výške oproti štandardnému normatívu.

Poradenské centrum vyrábalo žiakom diagnózy ako na bežiacom páse, aby mohla sečovská škola ryžovať zo zvýšených normatívov na každého takto diagnostikovaného žiaka. Škola sa pritom neobťažovala splniť si povinnosti, ktoré jej z prijatia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyplývali, nezabezpečila im primerané úpravy vo vzdelávaní, ani dostatok pedagógov s potrebnou kvalifikáciou,“ skonštatovala Zimenová.

Pre inšpekciu bolo taktiež prekvapením, že napriek nevhodným podmienkam všetci žiaci vzdelávanie v dvojročných učebných odboroch úspešne absolvovali. Ešte väčším prekvapením bolo, že po skončení dvojročných vzdelávacích programov, v ktorých si doplnili učivo druhého stupňa základnej školy, boli hromadne prijímaní na ďalšie štúdium v trojročných odboroch stredoškolskej úrovne.

„Elokované pracovisko si z predĺženej päťročnej prítomnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečovalo dlhodobý ekonomický profit. Do akej miery ich skutočne vzdelávalo, dokazujú okrem iného aj testy, ktorými školská inšpekcia zisťovala u jeho žiakov úroveň zvládnutia učiva základnej školy. Uspel v nich iba jeden žiak,“ komentovala zistenia inšpekcie Zimenová.

Rozmery tohto nehorázneho biznisu na rómskych žiakoch sa prejavili naplno vo chvíli, keď si poslankyňa porovnala zistenia inšpekcie s účtovnými dokladmi spojenej školy. „Škola väčšinu svojich finančných prostriedkov z normatívneho financovania investuje nie do vzdelávania, ale do astronomicky vysokého nájomného za prenájom priestorov, v ktorých prevádzkuje elokované pracovisko,“ upozornila Zimenová.

Ročné nájomné za prevádzkovanie elokovaného pracoviska stojí školu vyše 494 000 eur, čo spolu s úhradou zmluvne dohodnutých prevádzkových nákladov predstavuje čiastku takmer 897 000 eur! Škola totiž podpísala v roku 2013 nevýhodnú zmluvu o nájme a na prevádzkovanie elokovaného pracoviska si prenajala nehnuteľnosť vo výmere 1860 m² za 13 eur/m²/1mesiac bez DPH. Súčasťou zmluvy bol aj záväzok školy platiť prevádzkové náklady vo výške 2 eurá/m²/1mesiac bez DPH. V roku 2014 podpísali zmluvné strany dodatok k zmluve, podľa ktorého sa rozloha pozemku užívaného školou rozšírila na 2542 m², mesačné nájomné za 1 m² vzrástlo z 13,00 na 13,50 eur bez DPH a platba za prevádzkové náklady sa z 2 eur za 1 m² zvýšila na 11 eur za 1 m² bez DPH. Zmluva bola podpísaná na 15 rokov, čo znamená, že škola sa zaviazala zaplatiť za prenájom majiteľke nehnuteľnosti približne 13 miliónov eur!

Škola sa pritom v účtovníctve k tejto horibilnej sume za nájom nepriznáva. Vo výkaze k správe o hospodárení za rok 2016 udáva v príslušnej kolónke sumu ročného nájomného (za celú spojenú školu, vrátane elokovaného pracoviska) iba vo výške 9540 eur. „Peniaze, ktoré škola vypláca za nájom, kamufluje v účtovných výkazoch ako spoločné prevádzkové náklady, ktoré tvoria spolu ročne za celú školu vyše 1,5 milióna eur,“ vysvetľuje ďalej Zimenová.

Podľa výročnej správy o hospodárení získala škola od štátu v roku 2016 financie v objeme 2 661 575 eur. Na prevádzkové náklady minula viac ako polovicu finančných prostriedkov v sume vyše 1,5 milióna eur. „Je to mimoriadne neštandardná štruktúra výdavkov, pretože osobné výdavky obvykle presahujú prakticky u všetkých škôl obvykle až 80 % ich rozpočtu,“ vysvetlila Zimenová. Takýto vzorec používa pri nastavení systému financovania aj ministerstvo školstva. Konkrétne na rok 2017 použilo ministerstvo pri určovaní normatívov pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom pre školy v objeme 85,39% : 14,61%. Podobne tomu bolo aj v predchádzajúcich rokoch.

Za závažné pochybenia, zistené pri kontrole školskou inšpekciou navrhla hlavná školská inšpektorka vyradiť elokované pracovisko v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení. Ministerstvo školstva zatiaľ vo veci nerozhodlo.

Na skutočnosti, súvisiace s uzavretím nevýhodnej nájomnej zmluvy a na nezrovnalosti v účtovných výkazoch školy dnes upozornila poslankyňa Zimenová podnetom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Košický samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom školy a Najvyšší kontrolný úrad. „Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať efektívnosť a účelnosť ich použitia. Na základe zistených skutočností mám za to, že nakladanie s verejnými prostriedkami v elokovanom pracovisku tieto zásady nespĺňa,“ zdôvodnila tento krok poslankyňa. „Chcem veriť, že zodpovední budú vo veci konať a dajú prešetriť všetky okolnosti tohto nechutného biznisu,“ dodala na záver Zuzana Zimenová.

Súvisiace informácie: blog Zuzany Zimenovej na Denníku N zo dňa 15. 11. 2017

Čítajte ďalej