K dnešnému dňu učiteľov

Hoci je Komenského „škola hrou“ mimoriadne silný odkaz, oplatí sa pripomenúť si deň učiteľov aj v októbri. Odporúčania spred takmer pol storočia na Slovensku stále nie sú naplnené.

Na Slovensku a v Českej republike oslavujú pedagógovia Deň učiteľov každoročne 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského. Táto tradícia sa zaviedla ešte v spoločnom štáte v roku 1955.

V iných krajinách je pre učiteľov sviatkom 5. október, deň podpísania CHARTY UČITEĽA na pôde UNESCA – výboru OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru. Tento dátum bol v roku 1994 vyhlásený za Medzinárodný deň učiteľov.

Patrí sa pripomínať si oba dátumy

CHARTA UČITEĽA bola prijatá na mimoriadnej medzivládnej konferencii o postavení učiteľov v Paríži v roku 1966 a hlási sa k nej aj Slovensko. V jej texte sú zhrnuté odporúčania, ako majú krajiny učiteľov podporovať, aby podčiarkli ich celospoločenský význam a ako im majú zabezpečiť vyhovujúce podmienky na prácu.

A hoci je Komenského „škola hrou“ mimoriadne silný odkaz, oplatí sa pripomenúť si deň učiteľov aj v októbri. Odporúčania spred takmer pol storočia sú totiž na Slovensku stále aktuálne.

Odkaz pre ministerku školstva, ministra financií a celú koaličnú vládu

Plný text charty je dostupný v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Vyberám z neho 12 bodov, ktoré by mohli pokojne nahradiť nezrozumiteľný vládny dokument Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Ide totiž o požiadavky, ktoré sa ani po takmer 50 rokoch nepodarilo na Slovensku naplniť:

 1. Pretože vzdelávanie je službou prvoradého významu a celospoločenského záujmu, zodpovednosť zaň musí niesť štát, ktorý musí zabezpečiť adekvátnu sieť škôl, bezplatné vzdelávanie v nich a materiálnu pomoc žiakom, ktorí to potrebujú.
 2. Pretože vzdelávanie je základným faktorom ekonomického rozvoja, plánovanie vzdelávania musí byť neoddeliteľnou súčasťou celkového ekonomického a sociálneho plánovania, cieľom ktorého je zlepšiť životné podmienky.
 3. Za účelom definovania školskej politiky a jej konkrétnych úloh je potrebné zabezpečiť úzku spoluprácu medzi príslušnými orgánmi, učiteľskými, zamestnávateľskými a rodičovskými organizáciami, ako aj medzi učebnými a výskumnými inštitúciami.
 4. V oblasti vzdelávania je potrebné tak dlhodobé, ako aj krátkodobé plánovanie a programovanie. Je potrebné si uvedomiť, že účinné zapojenie dnešných žiakov do života spoločnosti bude závisieť viac od budúcich potrieb než od súčasných požiadaviek.
 5. Politika určujúca prípravu budúcich učiteľov musí brať do úvahy potrebu zabezpečiť spoločnosť dostatočným množstvom učiteľov s nevyhnutnými morálnymi, intelektuálnymi a fyzickými kvalitami, ktorí majú hlboké odborné znalosti a zručnosti.
 6. Pretože dosiahnutie cieľov a úloh vzdelávania zväčša závisí od finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, v národných rozpočtoch vo všetkých krajinách treba prednostne vyčleniť adekvátnu časť národného dôchodku na rozvoj vzdelávania.
 7. Spomedzi rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú postavenie učiteľov, by sa mala osobitná starostlivosť venovať ich platu.
 8. Platy učiteľov by mali:
  a) odrážať význam pedagogickej činnosti a s tým súvisiaci význam učiteľov v spoločnosti;
  b) byť porovnateľné s platmi v iných povolaniach vyžadujúcich podobné kvalifikácie;
  c) poskytovať učiteľom prostriedky na zabezpečenie uspokojivej životnej úrovne ich samotných a ich rodín, ako aj možnosť investovať do ďalšieho vzdelávania alebo kultúrnych aktivít za účelom zvyšovania ich profesionálnej kvalifikácie.
 9. Aby sa učitelia mohli sústrediť na svoje pracovné úlohy, školy by mali byť vybavené pomocným personálom na vykonávanie neučiteľských funkcií.
 10. Školské budovy by mali byť bezpečné a v celkovom dizajne funkčné a atraktívne. Mali by umožniť efektívnu výučbu aj činnosti mimo vyučovania, predovšetkým vo vidieckych oblastiach, ako strediská spoločenských aktivít.
 11. Je potrebné zabezpečiť voľný prístup k flexibilnému systému škôl adekvátne prepojených, aby nič nemohlo obmedziť možnosti každého dieťaťa získať vzdelanie na ktoromkoľvek stupni alebo type vzdelávania.
 12. Všetky možnosti musia byť pre žiakov rovnako dostupné, aby si každý človek mohol svoje právo na vzdelanie plne uplatniť.

V tento deň prajem našim učiteľom veľa síl, trpezlivosti a odhodlania do ďalšej práce a najmä, aby čo najskôr mali takú vládu, ktorá bude brať tieto ich oprávnené požiadavky konečne vážne.

Čítajte ďalej