Inkluzívne Slovensko? Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Dňa 12. októbra 2017 sa v Bratislave konalo štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky, ktorú organizuje občianske združenie Nové školstvo.

Pozvanie Nového školstva na štvrté zasadnutie Verejnej komisie prijal zahraničný hosť Wilfried W. Steinert, ktorý pôsobil ako riaditeľ školy Waldhofschule – Eine Schule für alle, ktorá sa pod jeho vedením transformovala zo špeciálnej na bežnú základnú školu vzdelávajúcu deti s rôznorodými potrebami, postihnutím aj nadaním. S Wilfriedom W. Steinertom i členmi pracovnej skupiny, zloženej zo slovenských odborníkov v oblasti vzdelávania a vzdelávacieho systému, som ako členka Nového školstva a poslankyňa NR SR diskutovala o tom, ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať a o súčasnej situácii na Slovensku.

Zo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré Nové školstvo ako organizátor Verejnej komisie spracovalo do záverečnej správy. K dispozícii na stiahnutie sa nachádza tu (formát PDF).

Nemecký vzdelávací systém pred niekoľkými rokmi nastúpil na cestu cieľavedomého posilňovania inkluzívnosti. Keďže v školstve majú najväčšie kompetencie jednotlivé spolkové krajiny a samosprávy, zabezpečenie rovnosti šancí a spoločného vzdelávania rozmanitých detí je primárne ich zodpovednosťou. Vo viacerých z nich sa rozširuje počet detí so špeciálnymi potrebami, ktoré sa vzdelávajú v bežných školách. Tie však na to dostávajú aj systematickú odbornú podporu. Výmena skúseností o procese budovania inkluzívnych škôl a siete podporných inštitúcií môže byť inšpiratívna aj pre slovenský vzdelávací systém, ktorý deklaruje veľmi podobné priority ako nemecké školstvo.

Úvodná prezentácia Wilfrieda W. Steinerta predstavila, ako je koncept inkluzívnosti uchopený v nemeckom vzdelávacom kontexte a ako sa pretavuje do fungovania školských a poradenských zariadení pri spoločnom vzdelávaní detí s rôznymi potrebami.

Svojim vstupom som počas zasadnutia verejnej komisie ponúkla systémový pohľad na súčasný stav a podmienky inkluzívneho vzdelávania na Slovensku v kontexte reformného dokumentu Učiace sa Slovensko. Ako členka autorského expertného tímu som sa v roku 2016 podieľala na formulovaní základných reformných cieľov tohto dokumentu a tému inklúzie vo vzdelávaní som vniesla medzi prioritné oblasti vyžadujúce riešenia.

Magdaléna Jakubíková predstavila konkrétny príklad funkčného systému odborného poradenstva a podpory pre žiakov, rodičov a učiteľov základnej školy na príklade Základnej škole na Topoľovej ulici v Nitre.

12

Viac o výstupoch verejnej komisie nájdete nájdete tu.

Čítajte ďalej