Ponúkať kvalitnejšie služby rodičom znamená:

 • otvoriť vzdelávacie cesty tak, aby žiadna z nich nebola vopred uzavretá či už pre jednotlivcov alebo pre celé skupiny ľudí,
 • podporovať pestrosť vzdelávacej ponuky pre deti, tínedžerov i dospelých, prehlbovať flexibilitu vzdelávacích služieb a vytvárať funkčné nástroje na garantovanie ich kvality,
 • dať krídla inovatívnosti a kreativite, ktoré vo vzdelávaní nevznikajú príkazom od ministerského stola, ale len systematickou podporou toho najlepšieho, čo iniciatívni ľudia presadzujú do praxe,
 • uznať a podporiť aj tie iniciatívy, ktoré pôsobia v neformálnom prostredí neziskových organizácií a ktoré dnes často suplujú nielen kreativitu ale aj odbornosť tam, kde ich školy nedokážu dostatočne rozvinúť,
 • prehĺbiť informovanosť rodičov o ponuke služieb starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve, vrátane informácií, na koho sa majú obrátiť v prípade potreby odborného poradenstva,
 • rozšíriť ponuku služieb starostlivosti, výchovy a vzdelávania  v ranom detstve najmä o programy starostlivosti o deti do 3 rokov a zabezpečiť ich dostupnosť, vrátane špecializovaných služieb pre deti so zdravotným postihnutím a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • dbať o to, aby boli ponúkané služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania a  v ranom detstve komplexné, zamerané nielen na potreby konkrétnych detí, ale celých rodín,
 • podporiť dostatočné rozšírenie a spestrenie ponuky dostupných opatrovateľských služieb a terénnych služieb, poskytovaných priamo v rodinách, vrátane potrebnej odbornej intervencie v prípade detí so zdravotným postihnutím,
 • garantovať dostupnosť služieb predškolskej výchovy a vzdelávania detí vo veku od 3 rokov a rozšíriť ponuku týchto služieb, v súčasnosti koncentrovaných do prostredia materských škôl, o ďalšie možnosti, ako sú napr. detské skupiny, firemné škôlky, komunitné centrá a ďalšie,
 • podporovať rozvoj kapacít materských škôl, sprehľadniť proces prijímania detí do škôlok a posilniť prijímanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • umožniť škôlkam poskytovať flexibilnejší program starostlivosti o deti, ktorý bude viac prispôsobený časovým možnostiam pracujúcich rodičov,
 • zvýšiť objem investícií, smerovaných do povinného vzdelávania,
 • uľahčiť deťom vstup do školského vzdelávania, zrušiť povinnosť preukázať školskú zrelosť a namiesto toho otvoriť bežné základné školy pre deti od piatich rokov a prijímať ich do tzv. prípravných ročníkov, kde budú mať dostatok času a podnetov na to, aby sa u nich mohla školská zrelosť primerane rozvinúť,
 • podporovať vzdelávanie orientované na žiaka a postupnú premenu existujúceho selektívneho školského systému na model, kde budú v riadnych ročníkoch bežných základných škôl vítané všetky deti, vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a kde bude individuálna podpora, pomoc pri učení a povzbudenie zo strany učiteľov samozrejmosťou,
 • zabezpečiť skutočné naplnenie nároku detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na primeranú úpravu učebného programu a vzdelávacieho prostredia, na poskytnutie špeciálnych výchovno-vzdelávacích učebníc, učebných materiálov a učebných pomôcok a na odbornú pomoc špecialistov,
 • pre tých rodičov, ktorí majú záujem o tzv. domáce vzdelávanie, rozšíriť formy jeho realizácie, vytvoriť systém finančnej podpory a skvalitniť metodickú pomoc,
 • garantovať otvorenosť vzdelávacej ponuky a priepustnosť vzdelávacieho systému na stredoškolskej úrovni, bez vytvárania umelých prekážok, ktoré by absolventom základných škôl obmedzovali alebo priamo znemožňovali výber školy na vyšších vzdelávacích stupňoch,
 • posilniť motivačné mechanizmy na zachovanie kontinuity vo vzdelávaní a na podporu postupu mladých ľudí na stredoškolský vzdelávací stupeň, vrátane zavedenia mentoringu a tútoringu, poskytovaného nielen školami ale aj externým prostredím,
 • umožniť žiakom v duálnom vzdelávaní získať zárobok od prvého dňa nástupu do vzdelávania, aby ich k vstupu do odborného vzdelávania motivovala nielen vyhliadka budúceho zárobku, spojená s garanciou pracovného miesta, ale aj reálny zárobok už počas prípravy na povolanie.