Ponúkať lepší servis učiteľom znamená:

 • významne zvýšiť objem finančných prostriedkov smerovaných do vzdelávania,
 • moderný vzdelávací systém budovať na silných stránkach súčasného školského systému a inšpirovať sa prácou skúsených pedagógov a ďalších odborníkov, oddaných svojmu povolaniu,
 • podporovať spestrenie ponuky vzdelávacích programov, otvoriť trh s učebnicami a učebnými materiálmi a zabezpečiť školám dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie vybraných titulov,
 • presadiť postavenie učiteľa ako profesionála s primeraným podporným servisom, čo znamená najmä
  • rozšíriť učiteľské tímy o potrebných psychológov, špeciálnych pedagógov, asistentov, výchovných poradcov a sociálnych pracovníkov v podobe štandardu, nie výnimočného opatrenia,
  • vytvoriť sieť terénnej odbornej podpory pre učiteľov, v rámci ktorej im rôzni odborníci (metodici, didaktici, špeciálni pedagógovia, psychológovia, mediátori a pod.) pomôžu pri riešení akútnych či dlhodobých problémov priamo v školskom prostredí namiesto vo vzdialených poradenských centrách,
  • posilniť transparentné riadenie, tímovú spoluprácu a otvorenú komunikáciu v školách v rámci všetkých zainteresovaných skupín (zriaďovatelia a manažmenty škôl, učiteľské tímy, odborní pracovníci, žiaci, rodičia),
  • zaviesť nulovú toleranciu mobbingu, bossingu, šikanovania a nedôstojného správania sa voči dospelým i deťom,
  • zadefinovať a konsenzuálne prijať profesijné štandardy učiteľského povolania, etický kódex učiteľa a potrebné zmeny v opisoch učiteľských študijných odborov na vysokých školách,
  • revidovať kontinuálne vzdelávanie učiteľov v praxi,
  • zvýšiť platy učiteľov a zaviesť nárok na osobné príplatky, viazané na konkrétny výkon,
  • znížiť byrokratickú záťaž učiteľov,
 • zaviesť účelnú kontrolu výsledkov vzdelávania v základných a stredných školách, ktorá sa bude odvíjať od obsahových a výkonových štandardov a jej ťažisko presunúť na priebežné sledovanie a vyhodnocovanie individuálnej výkonovej krivky žiakov učiteľmi v triedach,
 • vytvoriť moderné vzdelávacie štandardy v odbornom vzdelávaní, ktoré budú korešpondovať s kvalifikačnými štandardami a v ktorých sa bude zároveň klásť dôraz aj na rozvoj kľúčových kompetencií a komunikačných zručností,
 • v súlade s novými vzdelávacími štandardami diferencovať nároky na obsah záverečných skúšok tak, aby maturita absolventov gymnázií a absolventov programov v odbornom vzdelávaní zodpovedala skutočnému rozsahu všeobecného vzdelávania,
 • zvýšiť dôraz na praktickú prípravu v odbornom vzdelávaní a na užšiu spoluprácu so zamestnávateľmi,
 • posilniť učiteľské tímy stredných škôl o kvalifikovaných odborných učiteľov a špecialistov, s dôrazom na zabezpečenie kvalifikovanej výučby v odbornom vzdelávaní,
 • umožniť učiteľským tímom pri realizácii vzdelávacích programov intenzívnejšie spolupracovať s externými odborníkmi z praxe, ktorí by mali mať možnosť zapájať do vzdelávacieho procesu bez zbytočných byrokratických prekážok,
 • zaviesť transparentný a dlhodobejší rámec financovania vysokých škôl, aby viac nemuseli byť v rozpočtovom provizóriu, ale si mohli plánovať aktivity na niekoľko rokov,
 • zaviesť model optimálneho výkonu pedagogických zamestnancov vysokých škôl, ktorý umožní optimalizáciu výkonu pedagógov v oblasti výskumu a vzdelávacej činnosti a umožní ich odmeňovanie pedagógov podľa reálne vykonaných činností,
 • podporiť vybudovanie systému transparentných grantových schém na podporu kvalitných výskumných tímov,
 • podporiť spoluprácu vysokých škôl s expertmi z praxe a s odborníkmi zo zahraničia, zrušiť byrokratické prekážky ich vstupu do vzdelávania a vytvoriť im lepšie pracovné podmienky.