Detské skupiny a garancia miesta v škôlke pre deti od 3 rokov

Nezávislé poslankyne Simona Petrík a Zuzana Zimenová podali na marcovú schôdzu Národnej rady SR návrh zákona, ktorý zavádza do právneho poriadku detské skupiny.

Detské skupiny majú rodičom ponúknuť alternatívu k starostlivosti a výchove detí v materských školách a jasliach, a to najmä v mestách a obciach, kde je nedostatok miest vo verejných zariadeniach. Zároveň so zákonom o detských skupinách podávajú poslankyne spoločne s Katarínou MacháčkovouMiroslavom Beblavým aj návrh zákona o garancii miest v materskej škole pre deti od 3 rokov.

Po vytvorení dostatočnej ponuky služieb starostlivosti a vzdelávania pre deti od nula do šesť rokov volajú rodičia už dlho. Už niekoľko rokov po sebe zamietli samosprávy viac ako 10 000 žiadostí o miesto v materskej škole pre štvorročné a mladšie deti z dôvodu nedostatku kapacít. Rodičia sú tak odkázaní na to zostať doma so zníženým rodinným rozpočtom, alebo zaplatiť dieťaťu drahú súkromnú škôlku. Obvykle je to matka, kto má sťažený návrat do práce a rodinný rozpočet trpí dlhodobým výpadkom príjmu jedného rodiča. Mnohí rodičia by zároveň chceli, aby ich deti vo veku troch rokov získavali nové podnety aj v kolektíve rovesníkov.

Nezávislí poslanci preto navrhujú riešiť problémy mladých rodín zavedením garancie miesta v materskej škole pre trojročné deti, pričom poslankyne PetríkZimenová rozširujú možnosti zabezpečenia tejto služby aj prostredníctvom detských skupín. „Ak by obec dieťa staršie ako 3 roky napriek uloženej povinnosti neumiestnila ani v materskej škole ani v detskej skupine, chceme, aby túto situáciu riešila finančnou kompenzáciou vo výške rodičovského príspevku 213,20 eur, ktorý rodičia použijú na krytie nákladov v súkromnom zariadení. Odstráni sa tak diskriminácia rodičov a ich detí. Dnes sú všetci platcami daní, ale len niektorí získajú miesto v škôlke, vysvetlila formu garancie pre rodičov Simona Petrík. Rozpočty samospráv sú pri rozširovaní kapacít škôlok obmedzené, preto by sa v riešení situácie mala viac angažovať centrálna vláda.

Výstavba či rekonštrukcia existujúcich budov materských škôl je pomalá a nemala by podľa poslankýň byť jediným spôsobom, ako zvýšiť počet miest pre deti, pretože v budúcnosti pri očakávanom poklese narodených detí môže opäť dôjsť k nedostatočnému využívaniu týchto priestorov. Detské skupiny sú podľa poslankyne Petrík aj z dlhodobého ekonomického hľadiska výhodnejším riešením: „Momentálne kulminuje pôrodnosť, pretože na svet prichádzajú potomkovia takzvanej generácie husákových detí. Po opadnutí baby boomu sa môže stať, že v niektorých miestach budú škôlky opäť prázdne a budú sa zase prerábať na iné zariadenia. Detské skupiny čiastočne riešia aj tento problém, keďže služba sa poskytuje v už existujúcich budovách alebo v domácom prostredí.“

Zuzana Zimenová ozrejmuje potrebnosť zákona o detských skupinách: „V komunitách prirodzene vznikajú rôzne formy svojpomoci medzi rodičmi. Chceli sme tomuto prirodzenému vývoju dať právny rámec, a to tak, aby sme podporili vznik detských skupín, aby každé dieťa malo šancu sa rozvíjať v kolektíve a aby mali rodičia prehľad o tom, ako sú v skupinách potreby ich detí napĺňané.“ Využitie už existujúcich priestorov napríklad v domácnostiach rodičov, na vysokých školách, či v priestoroch zamestnávateľov bude pozitívne ovplyvňovať vytváranie potrebných miest pre deti, ktoré budú aj cenovo dostupné.

V Českej republike vzniklo od zavedenia detských skupín v roku 2014 do polovice roku 2016 približne 100 detských skupín, ktoré ponúkajú asi 1500 miest pre deti. Poslankyne sa pri tvorbe zákona inšpirovali práve Českou republikou, ale aj s pôvodným návrhom europoslankyne Jany Žitňanskej. „Podobne ako v Česku by mali byť detské skupiny neziskové, služba sa síce bude poskytovať za odplatu, ale tá nesmie prevýšiť oprávnené náklady vynaložené na prevádzku zariadenia. Tým sa zabezpečí, že detské skupiny budú fungovať len v prospech detí a nie na tvorbu zisku. Zaručia sa tým aj dostupné ceny pre rodičov,“ vysvetľuje Simona Petrík.

Detské skupiny budú zapísané v registri, ktorý má byť dostupný širokej verejnosti na webe Ministerstva školstva. Zuzana Zimenová ozrejmila, ako by táto skutočnosť prispela ku kvalite detských skupín: „Na rovnakom mieste bude detská skupina zverejňovať aj plán starostlivosti, výchovy a vzdelávania, ktorý vypracuje zriaďovateľ detskej skupiny, čím sa docieli transparentnosť, kontrolovateľnosť a tlak na kvalitu služby. Rodičia tak získajú možnosť porovnania rôznych foriem detských skupín a vyberú pre svoje dieťa vyhovujúci typ.“

Maximálny počet detí na jedného opatrovateľa bude 6, ak bude v skupine viac detí, bude aj počet opatrovateľov rásť. Návrh zákona o detských o skupinách integruje do jednej legislatívnej úpravy už existujúce detské skupiny zo zákona o sociálnych službách, ktoré sú však len pre deti od 0 do 3 rokov, a nanovo ustanovuje detskú skupinu ako službu pre všetky deti až do nástupu do školy.