Chránim najlepší záujem dieťaťa

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR

 

MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

Na Slovensku bráni potrebným zmenám vo vzdelávaní najmä skostnatená vzdelávacia politika, ktorá brzdí rozvoj inovácií vo vzdelávaní a nereaguje dostatočne na potreby ľudí.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k vzdelávacej politike.

Čítať viac

VÝCHOVA A STAROSTLIVOSŤ V RANOM DETSTVE

Na Slovensku nie sú služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve dostatočne rozvinuté.


PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k starostlivosti, výchove a vzdelávaní v ranom detstve.

Čítať viac

POVINNÉ VZDELÁVANIE

Na Slovensku prechádza povinné vzdelávanie vážnou krízou z viacerých dôvodov a reformným pokusom v oblasti povinného vzdelávania chýba jasná vízia. Školy nemajú možnosť prispôsobiť vzdelávanie potrebám žiakov.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k povinnému vzdelávaniu.

Čítať viac

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Celoživotné vzdelávanie je cestou nielen k dobrému zamestnaniu a ekonomickej nezávislosti, ale aj k naplneniu osobných cieľov a k sebarealizácii.PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k celoživotnému vzdelávaniu.

Čítať viac

YouTube

Podpora inklúzie v školách je dôležitá!

Vystúpenie v rozprave k návrhu zákona Zuzany Zimenovej o detských skupinách

Týždeň Zuzany Zimenovej 11.12.-17.12.2017

Facebook

NAŠE ŠKOLY IGNORUJÚ MATERINSKÝ JAZYK ŽIAKOV
Včera bol Deň materinského jazyka. Zhodou okolností som sa práve včera stretla opäť s Julkou Vrábľovou (Júlia Vrábľová), s ktorou som na začiatku tohto školského roka nakrútila video rozhovor o potrebe zmeniť prístup našich škôl k deťom s iným materinským jazykom ako slovenským.

S ľútosťou sme obe skonštatovali, že sa nám zatiaľ nepodarilo vytvoriť dostatočný tlak na potrebné zmeny, napriek Julkiným odborným aktivitám a mojej snahe otvoriť túto tému aj na pôde parlamentu a zákonom zaviazať rezort školstva, aby vytvoril podporný program pre deti s rôznymi materinskými jazykmi. Zhodli sme sa však aj na tom, že v tomto úsilí budeme pokračovať, pretože bez potrebnej podpory a pomoci sa výsledky našich žiakov v školách nemajú šancu zlepšovať.

V našich školách sa okrem slovenčiny venuje pozornosť výučbe cudzích jazykov, ktoré sú vnímané ako „svetové“ (napr. angličtina, nemčina, francúzština, či španielčina). Znalosť iných jazykov, ktoré sú vnímané ako „menej prestížne“, ako napr. rómčina, vietnamčina, arabčina a pod., sa však pri hodnotení detí v školách neberie vôbec do úvahy, a to ani v prípade, ak ide o ich materinský jazyk. Naopak, od detí sa očakáva, že akoby samé od seba "presedlajú" na slovenčinu a tie, ktorým to robí ťažkosti, sú bez ohľadu na jazykovú bariéru hodnotené ako menej snaživé, či rovno ako menej „múdre“. To je v príkrom rozpore nielen s modernými princípmi ochrany a rozvoja materinských jazykov, ale aj s princípmi rozvoja rozumových schopností, ktoré sa u detí formujú práve prostredníctvom materinského jazyka, teda jazyka, ktorým dieťa od malička komunikuje a v ktorom sa učí premýšľať.
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

V oblasti vzdelávania sa pohybujem už vyše desať rokov ako analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Pôvodným povolaním som učiteľka, niekoľko rokov som učila na základnej škole, kde som pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa. Pracovala som v skvelom tíme pedagógov, ktorí z vlastnej iniciatívy vytvorili pre školu osobitý vzdelávací program ešte predtým, ako sa z toho stala pre školy zákonom daná povinnosť.

Hoci už dlhší čas neučím, stále som v živom kontakte nielen s učiteľmi, ale aj s rodičmi školákov a v rámci mojej práce sa usilujem o prehĺbenie ich vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Záleží mi na premene škôl na prostredie, kde sa ponúka kvalitná vzdelávacia služba, kde sa učitelia, rodičia i žiaci cítia dobre a bezpečne a kde sa oveľa viac hľadí na potreby detí a viac sa im pomáha pri učení.

O naplnenie tejto vízie sa dlhodobo snažím prostredníctvom mojej práce – som autorkou viacerých koncepčných návrhov na zmeny v školstve, pracovala som aj ako konzultantka a poradkyňa na ministerstve školstva, v Národnej rade SR i v rámci poradných orgánov vlády.

Táto práca ma okrem iného naučila, že bez jasnej odbornej vízie, silnej politickej podpory a širokého spoločenského konsenzu sa potrebné zmeny vo vzdelávaní nikdy nepodarí zrealizovať.